Dosya-Derleme
GELENEKSEL  VE  TAMAMLAYICI  TIBBIN  EĞİTİM  VE  UYGULAMA  MERKEZLERİ
Traditional  and  Complete  Medical  Education  and  Practice  Centers

Cilt 33, Sayı 2, Mart-Nisan, 2018, Sayfa 143-147
Yazar
    Ebru  BASA
       Dr.,  Pratisyen  Hekim,  Batıkent  4  Nolu  Aile  Sağlığı  Merkezi
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Geleneksel  ve  tamamlayıcı  tıp  uygulamalarının  kapsama  alanı  son  on  yılda  giderek  genişlemiştir.  Alanda  kurulan  dernekler,  son  on  yıllık
zaman  dilimine  tarihlenmektedir.  Yakın  zamana  kadar  dernekler  aracılığıyla  verilen  eğitimler,  mevzuatın  yayımlanmasıyla  birlikte  kamu  ve
vakıf  üniversitelerinde  açılan  geleneksel  ve  tamamlayıcı  eğitim  ve  uygulama  merkezleri  tarafından  da  verilmeye,  yine  dernekler  ya  da  bazı  üniversiteler  tarafından  düzenlenen  toplantılar  söz  konusu  merkezlerce  de  gerçekleştirilmeye  başlanmıştır.  Bu  merkezlerin  modern,  bilimsel,
ana  akım  tıbbın  öğretildiği,  üretildiği  ve  uygulandığı  üniversitelerde  peş  peşe  açılması  geleneksel  ve  tamamlayıcı  tıbba  bilimsel  tıbba  denk  akademik  ve  kurumsal  bir  kisve  kazandırılmak  istendiğini  ortaya  koymaktadır.
Geliş  Tarihi    :  27.02.2018
Kabul  Tarihi    :  25.03.2018
  The  coverage  of  traditional  and  complementary  medical  practices  has  gradually  expanded  over  the  last  decade.  Associations  founded  in  the
area  are  dated  to  the  last  decade.  Until  recently,  the  trainings  given  through  associations  have  been  started  to  be  realized  by  the  associations  or  some  universities,  not  only  by  the  publication  of  the  legislation  but  also  by  the  traditional  and  complementary  training  and  application  centers  in  public  and  foundation  universities.  The  fact  that  these  centers  are  modern,  scientific,  and  the  mainstream  medicine  is  taught,  produced  and  practiced  in  succession,  reveals  that  traditional  and  complementary  medicine  are  intended  to  provide  an  academic  and  institutional  guise  equivalent  to  scientific  medicine.
Received  :  27.02.2018
Accepted  :  25.03.2018


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: geleneksel  tıp,  tamamlayıcı  tıp,  ana  akım  tıp,  uygulama  merkezi,  eğitim  merkezi
EN: traditional  medicine,  complementary  medicine,  mainstream  medicine,  medical  practice  center,  medical  training  center