Araştırma
SAĞLIKTA  ŞİDDET  TIP  ÖĞRENCİLERİNİN  MESLEĞE  VE  HASTALARA  BAKIŞINI  NASIL  ETKİLİYOR?
BİR  FAKÜLTE  ÖRNEĞİ

How  Does  Violence  Towards  Healthcare  Workers  Aff  ect  Students’  Opinions  on  Their  Profession  and  Patients?
  An  Example  from  a  Medical  School

How  Does  Violence  Towards  Healthcare  Workers  Aff  ect  Students’  Opinions  on  Their  Profession
and  Patients?  An  Example  from  a  Medical  School

Cilt 33, Sayı 2, Mart-Nisan, 2018, Sayfa 148-160
Yazar
    Setenay  S.  YALINBAŞ
       Uludağ  Ü  niversitesi  Tıp  Fakü  ltesi  5.  Sınıf  öğrencisi
Yazar
    Filiz  BULUT
       Uludağ  Ü  niversitesi  Tıp  Fakü  ltesi,  Tıp  Tarihi  ve  Etik  AD,  Doktora  öğrencisi
Yazar
    M.  Murat  CİVANER
       Prof.  Dr.,  Uludağ  Üniversitesi  Tıp  Fakültesi,  Tıp  Tarihi  ve  Etik  AD.
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Son  yıllarda  çeşitli  nedenlere  bağlı  olarak  artan  şiddet  olayları  sağlık  iş  kolunda  daha  sık  görülmekte,  şiddetin  sağlık  çalışanlarına  yönelik  birçok  olumsuz  etkisi  bulunmaktadır.  Bu  çalışmada,  hekim  adaylarının  sağlıkta  şiddet  karşısındaki  düşünceleri  ve  mesleğe  yönelik  bakışlarının  nasıl  etkilendiği  araştırılmaktadır.  Araştırmaya,  Uludağ  Üniversitesi  Tıp  Fakültesi  2016-2017  Eğitim  ve  Öğretim  döneminde  birinci  sınıfta  olan  163,  üçüncü  sınıfta  olan  146  ve  altıncı  sınıfta  olan  99  öğrenci  olmak  üzere  toplam  408  öğrenci  katılmıştır.  Kesitsel  tipteki
araştırmanın  verileri,  araştırmacılarca  geliştirilen  17  soruluk  bir  anket  formu  ile  toplanmıştır.  Öğrencilerin  %55.2’si  hasta  ya  da  yakınlarından
kendilerine  yönelen  şiddete  uğramış  ya  da  tanık  olmuştur.  Fiziksel  ya  da  sözlü  şiddete  bir  biçimde  maruz  kalan  öğrenciler,  genel  olarak  şiddet
sorununun  mesleki  geleceğe  dair  kaygılarını  artırdığını,  insanlara  yardımcı  olma  motivasyonlarını  düşürdüğünü  anlamlı  düzeyde  daha  fazla
belirtmişlerdir.  Öğrencilerin  %55.7’si  şiddete  maruz  kalması  durumunda  “karar  alırken  cesaretini  kaybedeceğini”,  %55.6’sı  “hastalardan  soğuyacağını”,  %50.6’sı  ise  “riskli  vakalara  müdahale  etmek  istemeyeceğini”  belirtmiştir.  Öğrencilerin  dörtte  biri  tıp  fakültesine  başlarken  sahip  oldukları  ideallerden  uzaklaşmakta  ve  hastaların  verilen  emekleri  hak  etmediğini  düşünmektedirler.  Altıncı  sınıf  öğrencileri  şiddetten  anlamlı  düzeyde  daha  fazla  olumsuz  etkilenmektedir.  İki  öğrenciden  birinin  şiddete  bir  biçimde  maruz  kalmış  olması  sağlıkta  şiddetin  kaygı  verici  boyutlara  ulaştığını  göstermektedir.  Öğrencilerin  önemli  bir  bölümü,  şiddete  bağlı  olarak  motivasyonlarının  azaldığını,  mesleğe  ve
hastalara  yaklaşımlarının  olumsuz  etkilendiğini  belirtmişlerdir.  Şiddetin  hekim  adaylarının  düşüncelerine  yansıyan  olumsuz  etkileri,  toplum
sağlığını  riske  atması  ve  mesleki  değerlerin  korunmasını  güçleştirmesi  bakımından  önemlidir.  Bu  nedenle  şiddetin  nedenleri  üzerine,  sağlık
politikaları  gibi  makro  belirleyenlerden  başlayarak  müdahil  olunmalıdır.
Geliş  Tarihi    :  19.10.2017
Kabul  Tarihi    :  28.02.2018
  Violence  which  gradually  increases  in  recent  years  depending  on  various  factors  is  more  prevalant  in  health  sector  than  the  others,  and  it
has  several  negative  impacts  on  healthcare  workers.  In  this  study,  it  is  aimed  to  investigate  how  medical  students  are  infl  uenced  from  the  violence  towards  healthcare,  and  its  eff  ects  on  their  opinions  and  attitudes  on  their  profession  and  patients.  Participants  are  first,  third  and  sixth  year
students  of  Uludag  University  School  of  Medicine,  408  students  in  total.  Data  were  collected  by  a  17  questions  survey  form  developed  by  the  researchers.  Of  all  participants,  55.2%  of  them  were  exposed  to  violence  during  their  education,  either  by  directly  or  by  witnessing.  Students  who  have  been  exposed  to  violence  somehow  stated  that  violence  increases  their  concerns  about  the  profession  they  choose,  and  decrease  their
motivation  to  help  other  people  significantly.  Half  of  the  participants  agreed  on  the  statements  of  “If  I  would  expose  to  violence,  I  would  lose  my
courage  for  medical  decision-making”  (55.7%).,  “I  would  become  estranged  from  patients.”  (55.6%)  and  “I  would  not  prefer  to  treat  risky  cases”
(50.6%).  One  in  four  students  losing  their  ideals  which  they  had  when  they  enter  the  medical  school,  and  think  that  patients  don’t  deserve  the
labourand  hard-working  of  students.  Sixth  grade  students  are  infl  uenced  significantly  more.  The  study  shows  that  violence  towards  healthcare
has  negative  impacts  on  students’  opinions  about  their  profession,  patients,  and  their  thoughts  on  current  patient-physician  relationships.  Those
eff  ects  are  extremely  important  since  they  jeopardize  society’s  health  and  hamper  protecting  professional  values.  Therefore  the  reasons  of  violence
towards  healthcare  workers  should  be  dealth  with  immediately,  by  starting  from  its  macro  determinants  such  as  health  policies.
Received  :  19.10.2017
Accepted  :  28.02.2018


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: sağlık  çalışanlarına  yönelik  şiddet,  sağlık  politikaları,  mesleğe  bakış
EN: violence  towards  healthcare  workers,  health  policies,  opinions  on  medical  profession