Dosya-Derleme
BAĞIŞIKLAMAYI  KİM  TEHDİT  EDİYOR:  AŞI  KARŞITLARI?  AŞI  PİYASASI?
Who  is  Threatening  Immunity?  Anti-Vaccine  Movement?  Vaccine  Market?

Cilt 33, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2018, Sayfa 165-174
Yazar
    Şafak  TANER
       Prof.  Dr.,  Ege  Üniversitesi,  Tıp  Fakültesi,  Halk  Sağlığı  AD.
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Son  yıllarda  artan  aşı  karşıtlığı,  aşı  kapsayıcılığının  ve  toplumsal  bağışıklığın  önünde  engel  oluşturarak  bağışıklamayı  tehdit  etmektedir.
Bilimsel  kanıtlara  dayanmayan  bu  yaklaşım,  ne  yazık  ki  haklı  bir  zemine  oturmaktadır.  Aşının  piyasalaşarak,  piyasa  dinamiklerine  bırakılması
güvensizlik  ve  endişe  ortamı  yaratmıştır.  Bu  yazıda  piyasalaşma  üzerinden,  zeminin  nasıl  oluştuğu  ve  çözüm  önerileri  tartışılacaktır.
Geliş  Tarihi    :  19.02.2018
Kabul  Tarihi    :  12.04.2018
  Increased  anti-vaccine  movement  in  recent  years,  which  poses  obstacle  in  front  of  vaccine  coverage  rate  and  herd  immunity,  is  threatening
immunization.  This  approach,  which  is  not  based  on  scientific  evidence,  unfortunately  rests  on  a  justified  basis.  With  marketization  of  vaccine  and
leaving  the  vaccine  to  market  dynamics  created  an  environment  of  insecurity  and  concept.  It  will  be  discussed  how  the  basis  is  formed  through
marketization  and  the  suggesting  solutions  in  this  paper.
Received  :  19.02.2018
  Accepted  :  12.04.2018


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: aşı,  bağışıklama,  aşı  karşıtlığı,  aşı  piyasası
EN: vaccine,  immunization,  anti-vaccine  movement,  vaccine  market