Dosya-Derleme
EBEVEYNLERİN  AŞI  KARARI
Reasons  of  Parents  for  Vaccine  Refusal

Cilt 33, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2018, Sayfa 207-212
Yazar
    Hatice  İKİIŞIK
       Dr.,  İstanbul  Medeniyet  Üniversitesi  Tıp  Fakültesi  Halk  Sağlığı  AD.  Öğretim  Üyesi
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Aşılar,  bulaşıcı  hastalıkları  kontrol  altına  alma  ve  önleme  konusunda  küresel  çabalardan  elde  edilen  en  güvenli  ve  en  etkili  araçlardan  birini  temsil  etmektedir.  Aşıların  var  oluşu  kadar  eskiye  dayanan  bir  konu  da  kişilerin  aşılara  ilişkin  yaşadıkları  tereddüt  veya  reddir.  Çalışmalarda  aşılama  tereddütü  veya  reddetme  kararlarının  arkasındaki  nedenlerin  çok  değişken  ve  bağlamsal  olarak  spesifik  olduğu  gösterilmektedir.
Bu  durum  zaman,  yer  ve  aşılara  göre  farklılıklar  göstermekte  ve  memnuniyetsizlik,  rahatlık  ve  güven  gibi  hem  doğrudan  hem  dolaylı  olarak
etkileyen  birçok  faktörü  içermektedir.  Aşı  tereddütü,  bilgi  veya  geçmiş  deneyimler  gibi  bir  dizi  faktörden  etkilenen  bireysel  bir  davranış  olarak
değerlendirilse  de  daha  geniş  anlamda  ele  alınmalı,  aşılamanın  gerçekleştiği  tarih,  politik  ve  sosyo-kültürel  etkilerle  birlikte  incelenmelidir.
Aşıları  tavsiye  eden  ve  yöneten  sağlık  çalışanlarına,  aşılarını  sağlayan  sisteme,  aşı  programlarına  karar  veren  politika  belirleyicilerine  güven
ve  medyada  yer  alan  aşılarla  ilgili  farklı  türdeki  bilgiler  gibi  faktörler  de  aşı  tereddütü  veya  reddinde  etkilidir  ve  bir  bütün  hâlinde  beraber  değerlendirilmelidir.
Geliş  Tarihi    :  31.01.2018
Kabul  Tarihi  :  19.04.2018
  Vaccines  represent  one  of  safest  and  most  eff  ective  tool  which  obtained  from  global  eff  orts  about  controlling  and  preventing  communicable  diseases.  A  subject  that  is  as  old  as  existance  of  vaccines  is  vaccine  hesitancy  or  vaccine  refusal.  It  is  shown  that  the  reasons  behind  vaccination  hesitation  or  rejection  decisions  are  very  variable  and  contextually  specific.  This  situation  varies  according  to  time,  place  and  vaccine  and  includes
many  factors  that  aff  ect  both  directly  and  indirectly,  such  as  dissatisfaction,  comfort  and  confidence.  Although  vaccination  hesitancy  is  considered
as  an  individual  behavior  aff  ected  by  a  number  of  factors,  such  as  knowledge  or  past  experiences,  it  should  be  addressed  in  a  broader  sense
and  examined  together  with  the  history,  political  and  socio-cultural  eff  ects  of  vaccination.  Factors  such  as  confidence  to  health  workers  who
recommend  and  manage  vaccines,  to  system  provides  vaccine,  to  policy  makers  who  decide  on  vaccination  programmes  and  diff  erent  types  of
information  about  the  vaccines  in  the  media  are  also  infl  uential  on  vaccine  hesitancy  or  refusal  and  should  be  evaluated  together.
Received  :  31.01.2018
  Accepted  :  19.04.2018


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: aşı,  aşı  reddi,  aşı  tereddütü,  ebeveyn  kararı
EN: vaccine,  vaccine  refusal,  vaccine  hesitancy,  parental  decision