Dosya-Derleme
OTİZM  VE  AŞILAR  ARASINDA  BİR  İLİŞKİ  VAR  MI?
Is  There  a  Relationship  Between  Vaccines  and  Autism

Cilt 33, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2018, Sayfa 213-216
Yazar
    Işık  KARAKAYA
       Prof.  Dr.,  İstanbul  Bilgi  Üniversitesi  Sağlık  Bilimleri  Fakültesi
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Otizm  spektrum  bozukluğu  (OSB)  sosyal  iletişim  ve  etkileşimde  bozukluk  ve  sınırlı  tekrarlayıcı  davranış,ilgi  ve  aktivitelerin  olduğu  bir  nörogelişimsel  bir  bozukluktur.  Son  on  yılda  OSB  tanılı  çocukların  sayısında  hızlı  bir  artış  olmuştur.  Bozukluğun  etyolojisi  tam  olarak  bilinmemekle  beraber,  çevre  ve  genetik  ilişkisi  üzerinde  durulmaktadır.  Tartışılan  çevresel  etkenlerden  birisi  aşılamanın  OSB’nun  ortaya  çıkma
riskini  artırıp  arttırmadığıdır.  Aşılama  ve  OSB’nin  ilişkisine  dair  görüş  Wakefield  ve  arkadaşlarının  çalışmasına  dayanmaktadır.  Bu  çalışmanın
amacı  çocuklarda  aşılama  ve  OSB  arasındaki  ilişkiyi  inceleyen  araştırmaları  gözden  geçirmektir.
Geliş  Tarihi    :  05.12.2017
Kabul  Tarihi  :  20.03.2018
  Autism  spectrum  disorder  (ASD)  is  neurodevelopmental  disorders  with  varying  levels  of  severity  in  impairment  of  social  communication  and
interaction,  and  restricted  repetitive  behaviours,  interests  and  activities.  The  number  of  children  diagnosed  with  autism  spectrum  disorder  (ASD)
has  been  rapidly  rising  in  the  past  decade.  The  etiology  of  this  disorder,  however,  is  largely  unknown,  although  the  environmental  relative  to  the
genetic  contribution  is  substantial.  One  of  the  environmental  concepts  that  has  been  discussed  is  whether  vaccinations  increase  the  risk  of  ASD  onset.  The  view  that  vaccinations  and  ASD  are  related  dates  back  to  Wakefield  et  al’s  article.The  purpose  of  this  study  is  to  review  the  studies  that  examined  the  relationship  between  ASD  and  vaccination  in  children.
Received  :  05.12.2017
  Accepted  :  20.03.2018


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: otizm,  aşılar,  thimerosol,  MMR
EN: autism,  vaccines,  thimerosol,  MMR