Dosya-Derleme
AŞILANMAMA,  AŞILATMAMA  VE  TÜRKİYE’DE
“AŞI  REDDİ”  TARTIŞMASINA  KISA  BİR  KATKI

A  short  Contribution  to  The  Discussion  on  Unvaccinated,
Don’t  Vaccinated  and  “Vaccine  refusal”  in  Turkey


Cilt 33, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2018, Sayfa 220-222
Yazar
    Muzaffer  ESKİOCAK
       Prof.  Dr.,  Trakya  Üniversitesi  Tıp  Fakültesi  Halk  Sağlığı  AD.
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Bilimin  ve  modern  tıbbın  toplum  sağlığına  en  önemli  katkılarından  bağışıklama  hizmetleri,  neoliberal  hegemonyanın  bilime,  kurumlara
ve  yaşama  yönelik  saldırısından  etkilenmektedir.  Politik  istekliliğin  zayıfl  aması  ve  sağlıkta  dönüşümün  bir  ürünü  olarak  aşılanmama
sorunlaşırken,  buna  güven  bunalımının  yaratılarından  aşılanmaya  yönelik  tereddüt  ve  red  eklenmiştir.  Bağışıklama  hizmetlerinin  etkinliğini
zayıfl  atıp  kızamık  salgını  endişelerinin  dile  getirildiği  bu  ortamda,  kızamık  hastalığının  2010’dan  bu  yana  ülkemizde  gündemde  varlığını,
epidemiyolojik  bağlamıyla  endemik  oluşunu  gözden  kaçırmamak  önemlidir.
Geliş  Tarihi    :  03.05.2018
Kabul  Tarihi    :  18.05.2018
  Immunization  services,  which  are  the  most  important  contributions  of  science  and  modern  medicine  to  community  health,  are  infl  uenced  by  neoliberal  hegemony’s  attack  to  the  science,  institutions  and  life.  While  the  unvaccination  is  becoming  a  problem  as  a  product  of  the  decline  in  political  willingness  and  health  transformation,  vaccination  hesitation  and  refusal  which  are  the  creation  of  confidence  depression  are  added  to  this.  In  a  context  where  the  eff  ectiveness  of  immunization  services  is  weakened  and  concerns  about  measles  outbreaks  are  expressed,  it  is  important  not  to  miss  the  presence  of  measles  in  the  agenda  which  means  epidemic  in  epidemiologic  context,  since  2010  in  our  country.
Received  :  03.05.2018
Accepted  :  18.05.2018


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: aşılanmama,  aşı  reddi,  politik  isteklilik,  Türkiye
EN: unvaccinated,  vaccine  refusal,  political  commitment,  Turkey