Dosya-Derleme
GÖÇ,  GÖÇMEN,  MÜLTECİ:  GÖÇ  ALANINDA  TEMEL  KAVRAMLAR  VE  HUKUKİ  ÇERÇEVE
Migration,  Migrant,  Refugee:  Basic  Concepts  and  Legal  Framework  of  Migration

Cilt 33, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2018, Sayfa 249-254
Yazar
    Cansu  AKBAŞ  DEMİREL
       İzmir  Dayanışma  Akademisi
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Suriye  savaşı  nedeniyle  çok  sayıda  insan  Suriye’den  ayrılarak  komşu  ülkelere  göç  etmiştir.  Türkiye  de  bu  ülkelerden  biridir.  Gelenlerin  sayısının  artmasıyla  iltica  meselesi  Türkiye’de  daha  önce  olmadığı  kadar  önemli  bir  gündem  maddesi  hâline  gelmiştir.  Konu  ekonomik,  toplumsal,siyasal  boyutlarıyla  her  mecrada  tartışılmaktadır;  ancak  bu  tartışmaların  pek  çoğu  konuya  ilişkin  bilgiler  yerine,  sınırlı  kişisel  deneyimler  veya  önyargılar  üzerinden  şekillenmektedir.  ‘‘İltica’’,  ‘‘mülteci’’,  ‘‘geçici  koruma’’  gibi  kavramlar  bireylerde  uyandırdığı  izlenimin  ötesinde  uluslararası  ve  ulusal  hukukta  yapılan  düzenlemelere  dayanmaktadır.  Bu  düzenlemeler  ise  devletlerin  ve  uluslararası  örgütlerin  iradeleri  doğrultusunda  şekillenmektedir.  Zorunlu  göç  ile  gelen  kişilerle  ilgili  çalışma,  tartışma  ve  politika  değerlendirmelerini  objektif  bir  zeminde  yapabilmek  için,
bu  kavramların  uluslararası  hukuktaki  karşılıklarını  bilmek  büyük  önem  taşımaktadır.
Geliş  Tarihi        :  29.03.2018
Kabul  Tarihi    :  08.05.2018
  Millions  of  people  emigrated  from  Syria  to  neighbor  countries,  including  Turkey,  because  of  the  war  in  Syria.  While  the  number  of  the  newcomers  is  increasing,  asylum  issue  is  also  gaining  importance  in  Turkey’s  agenda,  as  it  has  never  been  before.  Although  this  issue  is  being  discussed  with  its  economical,  social  and  political  dimensions  in  diff  erent  levels;  most  of  the  discussions  are  based  on  limited  personal  experiences
and  prejudices  instead  of  information  on  migration.  Meanings  and  contexts  of  concepts  like  ‘‘asylum’’,  ‘‘refugee’’,  and  ‘‘temporary  protection’’  do  not  take  their  source  from  people’s  believes  and  emotions  but  from  international  and  national  regulations,  shaped  by  states’  intents.  Being  acquainted  with  these  concepts’  contexts  according  to  international  level,  is  crucial  to  conduct  the  studies,  discussions  and  political  assessments  on  people  coming  because  of  forced  migration  objectively.
Received  :  29.03.2018
Accepted  :  08.05.2018


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: göçmen,  mülteci,  iltica,  geçici  koruma,  Suriyeliler
EN: migrant,  refugee,  asylum,  temporary  protection,  Syrians