Dosya-Derleme
MODERNLİĞİN  LANETLİ  ARMAĞANI:  MÜLTECİLİK
Refugees:  A  Cursed  Gift  of  Modernity

Cilt 33, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2018, Sayfa 255-261
Yazar
    Zerrin  KURTOĞLU  ŞAHİN
       Prof.  Dr.  İzmir  Dayanışma  Akademisi
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Bu  makale,  savaş  nedeniyle  ülkelerini  terk  etmek  zorunda  kalan  mültecilerin  insan  haklarından  yoksun  bırakılmalarının  nedenini  incelemeyi
amaçlamaktadır.  Bu  amaçla,  önce  modern  ulus  devletlerin  ortaya  çıkışı  ile  kitlesel  bir  olguya  dönüşen  mülteciliğin  nedenleri  üzerinde
durulmuş;  ardından  insan  hakları  ve  yurttaş  hakları  arasındaki  ilişki  analiz  edilmiştir.  Yurttaş  olmanın,  insan  olmayı  massettiği  modern
dünyada,  insan  haklarının  gerçek  özneleri  olmaları  gereken  mültecilerin,  ölümle  yaşam  arasındaki  eşikte  yalnızca  canlılıklarını  sürdürmeye
mahkûm  edilmelerinin  nedeni,  Agamben’in  homo  sacer  kavramı  eşliğinde  tartışılmıştır.
Geliş  Tarihi    :  21.04.2018
Kabul  Tarihi  :  28.05.2018
  The  present  article  examines  factors  that  lead  to  human  rights  deprivation  of  refugees  who  have  had  to  fl  ee  their  countries  as  a  result  of
armed  confl  ict.  In  this  context,  firstly  the  causes  of  displacement  which  turned  into  a  mass  phenomenon  upon  the  emergence  of  modern  nation
states  are  addressed,  followed  by  an  analysis  of  relationship  between  human  rights  and  civil  rights.  In  our  modern  world  where  being  citizen
absorbs  being  human,  the  reasons  that  doom  refugees  who  should  in  fact  be  the  real  agents  of  human  rights  to  mere  survival  on  the  threshold
between  life  and  death  are  discussed  with  the  concept  of  homo  sacer  by  Agamben.
Received  :  21.04.2018
Accepted  :  28.05.2018


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: iltica,  mülteci,  insan  hakları,  yurttaş  hakları,  homo  sacer,  insandışılaştırma
EN: asylum,  refugee,  human  rights,  civil  rights,  homo  sacer,  dehumanization