Dosya-Derleme
VATANDAŞLIK  VE  GÖÇ
Citizenship  and  Migration

Cilt 33, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2018, Sayfa 262-267
Yazar
    Lülüfer  KÖRÜKMEZ  KAYA
       Dr.,  Sosyoloji,  Türkiye  İnsan  Hakları  Vakfı,  İzmir  Dayanışma  Akademisi
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Bu  makale,  vatandaşlığın  geçirdiği  dönüşümü  göç  bağlamında  ele  almaktadır.  (Ulus)-devletlerin,  vatandaşlığın  dışlayıcı  bir  mekanizma
olması  varsayımıyla  çelişen  ve  vatandaşlığın  esnemesi  olarak  tarif  edilebilir  yeni  statüleri  ve  hakları  irdelemektedir:  Çift  vatandaşlık,  ikamete
bağlı  haklar  ve  düzensiz  göçmenlerin  hakları.  Söz  konusu  örnekler,  vatandaş  olanlar  ve  olmayanlar  arasında  yaptığı  ayrımın  giderek
bulanıklaştığına  dayanak  olarak  gösterilmektedir.  Yeni  ortaya  çıkan  statüler  ve  hakların  genişlemesi,  ulus-üstü  vatandaşlık,  çoklu  vatandaşlık,
ulus-ötesi  vatandaşlık  gibi  terimleri  ve  tartışmaları  doğurmuş  olmakla  birlikte,  dışlayıcı  vatandaşlık  rejimini  mümkün  kılan  sınırlar  varlığını
korumaktadır.  Dolayısıyla,  (ulus)-devletin  tamamen  vatandaşlık  rejimi  üstündeki  denetimini  kaybettiğini  iddia  etmek  mümkün  değildir.
Geliş  Tarihi      :  15.05.2018
Kabul  Tarihi  :  29.06.2018
  This  article  discusses  the  transition  of  citizenship  in  context  of  migration.  It  examines  the  new  statuses  and  rights  that  challenge  the
assumption  of  citizenship  as  an  exclusive  mechanism  and  that  can  be  described  as  expansion  of  citizenship:  dual  citizenship,  denizenship  and
rights  of  irregular  migrants  which  are  shown  as  examples  of  blurring  lines  between  citizens  and  non-citizens.  While,  emerging  statuses  and
expansion  of  rights  have  generated  the  discussions  and  conceptions  such  as  postnational  citizenship,  multiple  citizenship,  and  transnational
citizenship,  the  borders  which  makes  exclusivist  citizenship  possible  are  still  existed.  Thereby,  it  is  not  possible  to  claim  that  the  (nation)-state  has
lost  the  all  control  over  the  citizenship  regime.
Received  :  15.05.2018
Accepted  :  29.06.2018


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: vatandaşlık,  göç,  haklar
EN: citizenship,  migration,  rights