Dosya-Derleme
MÜLTECİLERİN  SAĞLIK  HİZMETLERİNE  ERİŞİMİ
Refugees  Access  to  Health  Care

Cilt 33, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2018, Sayfa 268-276
Yazar
    Feride  AKSU  TANIK
       Prof.  Dr.,  İzmir  Dayanışma  Akademisi
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Savaşlar,  çatışmalar,  iklim  değişikliği  insanları  yerlerinden  yurtlarından  koparmaktadır.  Göçe  zorlanma,  sağlığın  sosyal  belirleyicilerini  olumsuz
yönde  etkilemektedir.  Mültecilerin  sağlıkları  tehdit  altındadır,  çoğunlukla  sosyal  hakları  elde  edilebilecekleri  bir  statüleri  yoktur.  Tüm  dünyada
sosyal  devletin  tasfiyesi  ile  sağlık  bir  hak  olmaktan  çıkartılmış,  sağlık  hizmetleri  ticarileştirilmiş,  metalaştırılmış  ve  talep  eksenli  örgütlenmiştir.
Sağlık  hizmetine  ihtiyacı  olan  birinin  öncelikle  bu  gereksinimi  algılayıp  bakım  isteğine  dönüştürerek,  sağlık  hizmeti  arayabilmesi  ve  hizmete
erişip  kullanabilmesi  gereklidir.  Bunun  için  sunulan  hizmetin  yaklaşılabilir,  kabul  edilebilir,  kullanılabilir,  karşılığı  ödenebilir  ve  uygun  olması
gereklidir.  Buna  karşılık  hizmeti  kullananların  algılayabilme,  arayabilme,  ulaşabilme,  ödeyebilme,  kullanabilme  gibi  muktedirliklerinin
olması  gerekir.  Bu  makalede  mültecilerin  sağlık  hizmetlerine  erişimleri  bu  kavramsal  çerçevede  tartışılacaktır.
Geliş  Tarihi    :  24.04.2018
Kabul  Tarihi  :  29.05.2018
  Wars,  climate  change  force  people  to  migrate.  Forced  migration  has  a  negative  impact  on  social  determinants  of  health.  Refugees’  health
is  under  threat.  In  general  reff  ugees  don’t  have  a  status  in  order  to  get  social  rights.  All  over  the  world  due  to  the  liquidation  of  the  social  state
health  was  removed  from  human  rights.  Health  care  is  commercialized,  commodified  and  organized  by  demand.  A  person  who  perceived  need  for
care  will  seek  the  care  and  reach  and  use.  Therefore  health  care  should  be  approachbale,  acceptable,  available,  aff  ordable  and  appropriate.  Five
corresponding  abilities  of  persons  interact  with  the  respected  dimensions  of  accessibility  to  generate  access,  that  are  ability  to  perceive,  ability  to
seek,  ability  to  reach,  ability  to  pay  and  ability  to  engage.  This  article  will  discuss  refugees’  access  to  health  care  within  this  framework.
Received  :  24.04.2018
  Accepted  :  29.05.2018


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: sağlık  hizmeti,  sağlık  hizmetlerine  erişim,  mülteci
EN: health  care,  access  to  health  care,  reff  ugee