Dosya-Derleme
GÖÇMENLERİN  MEDYADAKİ  TEMSİLLERİNE    İLİŞKİN  BİR  DEĞERLENDİRME
An  Assessment  of  Immigrants’  Representations  in  the  Media

Cilt 33, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2018, Sayfa 277-283
Yazar
    Hanifi  KURT
       Dr.,  Gazetecilik,  Türkiye  İnsan  Hakları  Vakfı,  İzmir  Dayanışma  Akademisi
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Medya,  insanlara  yaşam  ve  davranış  biçimlerini  belirlerken  kullanabilecekleri  bir  dizi  imaj,  düşünce  ve  değerlendirme  sunar.  Medya  üzerinden
dolaşıma  giren  her  mesaj,  görsel  veya  temsilin  insanların  yargıları,  tutumları  ve  davranışları  üzerinde  belirli  oranda  etkide  bulunduğu
varsayılır.  Bu  varsayımdan  hareketle,  göçmenleri  konu  alan  medyadaki  temsil,  tasarım  veya  söylemlerin  de  göçmenlere  ilişkin  toplumsal
yargılar,  tutumlar,  davranışlar  üzerinde  bir  etkisi  olduğu  kabul  edilir.  Genel  olarak  göçmenler  ile  egemen  medyaya  ilişkisinden  hareket  eden
bu  metin,  Türkiye’deki  medyadan  yansıyan  Suriyeli  göçmenlerin  sunum  tarzlarına  ilişkin  bir  değerlendirmeye  girişmektedir.
Geliş  Tarihi    :  29.03.2018
Kabul  Tarihi  :  09.05.2018
  The  media  off  ers  a  range  of  images,  thoughts  and  assessments  that  people  can  use  to  determine  their  lifestyle  and  behavior.  It  is  assumed
that  each  message,  visual  or  representative  which  is  circulated  through  the  media,  has  a  certain  infl  uence  on  the  judgments,  attitudes  and
behaviors  of  people.  With  this  assumption,  it  is  considered  that  the  representation,  design  or  discourse  which  is  related  or  about  immigrants  in  the
media,  is  an  infl  uence  on  the  social  judgments,  attitudes  and  behaviors.  This  article  that  is  generally  moving  on  the  dominant  media  relations
with  immigrants,  aims  to  evaluate  the  presentation  style  of  Syrian  immigrants  that  are  refl  ected  in  the  media  in  Turkey.
  Received  :  29.03.2018
  Accepted  :  09.05.2018


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: medya,  göçmenler  temsilleri,  Suriyeli  göçmenler
EN: media,  representations  of  immigrants,  Syrian  immigrants