Dosya-Derleme
İKLİM  ADALETSİZLİĞİ  VE  GÖRÜNMEZ  MÜLTECİLER:“ÇEVRE/İKLİM  MÜLTECİLERİ”
Climate  Injustice  and  Ignored  Refugees:  “Environmental  /  Climate  Refugees”

Cilt 33, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2018, Sayfa 284-296
Yazar
    Nermin  BİTER
       Dr.,  Biyoloji,  Türkiye  İnsan  Hakları  Vakfı,  İzmir  Dayanışma  Akademisi
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Göç,  uzun  zamandır  uluslararası  bir  mesele  olarak  çeşitli  kesimlerin  ilgi  alanında  yer  almaktadır.  Farklı  boyutlarıyla  ele  alınan  göç  sorunları  için
çözüm  önerileri  sürekli  gündemde  olsa  da,  göç  etmek  zorunda  olan  gerçek  insanlar,  araçsallaştırılmış  bir  kitle  olmanın  ötesine  geçememekte
ve  mesele  aslında  neoliberal  anlayışın  kıskacındaki  ulusal  ve  uluslararası  politikaların  etkisiyle  stratejik  çıkarların  uygulama  alanından  başka
bir  düzleme  taşınmamaktadır.  Öte  yandan,  göçün  nedeni  çevresel  sorunlar  ve  iklim  değişikliğine  bağlı  ortaya  çıkan  felaketler  ise,  göç  etmek
zorunda  kalan  insanlar,  bu  defa  adeta  görmezden  gelinen  bir  hayalet  kitleye  dönüştürülmektedir.  Sayıları  gün  geçtikçe  artan  ve  uluslararası
hukukta  kendileri  için  her  hangi  bir  göçmen  statüsü  açıkça  belirtilmeyen  çevre/iklim  mültecilerinin  karşısında,  uluslararası  aktörler  adeta  üç
maymunu  oynamaktadır.  Sürdürülebilir  kalkınma  planları  doğrultusunda  düzenlenen  uluslararası  çevre  sözleşmeleri,  her  ne  kadar  çevrenin
bir  bütün  olarak  korunmasına  vurgu  yapsa  da,  sürekli  ileriye  dönük  verilen  taahhütler,  küreselleşmenin  insanlar  arasındaki  sınırları  daha  da
derinleştirdiğinin  göstergelerinden  biridir.  Gelişmiş  ülkelerin  kendi  sınırları  içinde  ciddi  yatırımlara  konu  olmaya  başlayan  çevreci  politikalar
bile,  iklim  adaletsizliği  karşısında  etkili  çözümler  üretmemektedir.  Bu  yazıda,  çevre  hakkı  kavramı  odağa  alınarak  iklim  adaletsizliği  ve  çevre/
iklim  mültecilerinden  bahsedilmesi  amaçlanmıştır.
Geliş  Tarihi  :  18.05.2018
Kabul  Tarihi    :  30.06.2018
  Migration  has  been  in  the  interest  of  various  segments  as  an  international  issue  for  a  long  time.  Although  several  resolutions  for  migration
problems  that  approach  the  issue  in  diff  erent  dimensions  remain  on  a  constant  agenda,  real  people  who  have  to  migrate  cannot  go  beyond  being
an  instrumentalized  mass,  and  the  migration  issue  cannot  be  shifted  to  any  other  platform  other  than  a  field  of  application  for  strategic  interests
under  the  infl  uence  of  national  and  international  politics  in  the  grip  of  neoliberal  conception.  On  the  other  hand,  when  the  reason  of  migration
is  disasters  related  to  environmental  problems  and  climate  change,  then  people  who  have  to  migrate  becomes  almost  a  mass  of  ghosts  being
ignored.  Against  the  environment  /  climate  refugees  whose  numbers  are  increasing  day  by  day  and  international  law  does  not  clearly  state  any
immigrant  status  for  them,  the  international  actors  “see  no  evil,  hear  no  evil  and  speak  no  evil”.Although  international  environmental  conventions
in  the  direction  of  sustainable  development  schemes  emphasize  the  preservation  of  the  environment  as  whole,  forward-looking  promises  are  one
of  the  indicators  that  globalization  has  led  to  deepen  borders  between  the  people.  Even  environmentalist  policies  of  developed  countries  which
also  become  a  serious  investment  subject,  do  not  produce  eff  ective  solutions  against  climate  injustice.  In  this  article,  it  is  aimed  to  refer  to  the
climate  injustice  and  the  environmental/climate  refugees  by  focusing  on  the  concept  of  the  right  to  environment.
  Received  :  18.05.2018
  Accepted  :  30.06.2018


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: çevre  hakkı,  iklim  adaletsizliği,  çevre/iklim  mültecileri
EN: right  to  environment,  climate  injustice,  environmental/climate  refugees