Dosya-Derleme
TOPLUMSAL  CİNSİYET,  GÖÇ  VE  SAĞLIK
Gender,  Migration  and  Health

Cilt 33, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2018, Sayfa 297-305
Yazar
    Zeynep  Sedef  VAROL
       Tıp  Doktoru,  Doktora  Öğrencisi,  Medical  School  of  Aristotle  University  of  Th  essaloniki
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Bugün  dünyada  göç  edenlerin  hemen  hemen  yarısını  kadınlar  oluşturmaktadır.  Toplumsal  cinsiyet  sağlığın  temel  belirlecilerinden  biridir
ve  toplumsal  cinsiyet  eşitsizlikleri  göç  sürecinde  kadınların,  LGBTi  bireylerin  sağlığını  doğrudan  etkilemektedir.  Bu  makalede  göçün
toplumsal  cinsiyet  ile  ilişkisi  incelenmiş  ve  toplumsal  cinsiyetin  göçmenlerin,  sığınmacıların  ve  mültecilerin  kronik  hastalıklarına,  ruh  sağlığı
durumlarına,  üreme  sağlığına  etkileri  ele  alınmıştır.
Geliş  Tarihi    :  14.05.2018
Kabul  Tarihi  :  30.06.2018
  Today,  almost  half  of  migrants  are  women.  Gender  is  one  of  the  determinants  of  health  and  gender  inequalities  eff  ect  directly  health  of
women  and  LGBTİ  individuals  during  migration  process.  In  this  article  relation  between  migration  and  gender  was  evaluated  and  the  eff  ects  of
gender  on  immigrants’,  asylum  seekers’  and  refugees’  chronic  diseases,  mental  health  and  reproductive  health  were  discussed.
Received  :  14.05.2018
Accepted  :  30.06.2018


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: toplumsal  cinsiyet,  göç,  üreme  sağlığı,  mülteci,  sığınmacı
EN: gender,  migration,  reproductive  health,  refugee,  asylum  seeker