Dosya-Derleme
SURİYELİ  KADIN  “MÜLTECİLERİN”1  EMEK  VE  İSTİHDAM  KOŞULLARI
Labour  and  Employment  Conditions  of  Syrian  Women  “Refugees”

Cilt 33, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2018, Sayfa 306-311
Yazar
    Melda  YAMAN
       Doç.  Dr.,  İzmir  Dayanışma  Akademisi
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Suriyeli  mülteciler  diğer  göçmenler  gibi  Türkiye  işçi  sınıfının  alt  katmanlarını  oluştururlar.  Çeşitli  araştırmaların  da  gösterdiği  gibi,  başta
inşaat  sektörü,  tekstil  imalatı  ve  tarım  olmak  üzere  emek  yoğun  sektörlerde  düşük  ücretlerle,  kayıt  dışı  çalışmaktadırlar.  Suriye’de  işgücüne
katılmamış  binlerce  kadın  da  Türkiye’de  ücretli  bir  işte  çalışma  zorunda  kalmıştır.  Suriyeli  mülteci  kadınlar  çok  daha  kötü  şartlarda  çok  daha
ucuza  çalıştırılmaktadır.  Çünkü  kadın  olmalarının  yanı  sıra  bir  de  “göçmen”  kadın  oldukları  için  çok  katmanlı  sömürüye  maruz  kalmakta,  cisel
şiddete  ve  tacize  açık  hâle  gelmektedirler.  Bununla  birlikte  kadınların  emek  süreçleri  ücretli  çalışmayla  sınırlı  değildir;  kadınlar  hane  içinde
ücretsiz  bir  emek  etkinliği  içerisindedirler.  Bu  çalışmada,  Suriyeli  mülteci  kadınların  istihdama  katılma  koşulları,  hane  içindeki  bakım  yükü
çerçevesinde  ele  alınacaktır.
Geliş  Tarihi    :  28.03.2018
Kabul  Tarihi  :  12.05.2018
  Syrian  refugees,  like  other  immigrants,  constitute  the  lower  strata  of  the  working  class  in  Turkey.  As  shown  by  the  various  research,  they  work
informally  in  the  labour  intensive  industries  including  agriculture,  construction  sector  and  textile  manufacturing,  with  low  wages.  Thousands
of  Syrian  women  who  had  never  participated  in  the  labour  force  in  Syria,  have  also  been  forced  to  seek  employment  in  Turkey.  Syrian  women
work  particularly  in  textile  manufacturing,  with  much  lower  wages.  Because  they  are  women  and  they  are  “immigrant”  women,  they  have  been
exposed  multi-layered  exploitation  and  opened  to  sexual  harassment.  However,  the  labour  processes  of  women  are  not  limited  to  paid  work;
women  are  doing  unpaid  work  in  the  houses.  In  this  study,  the  conditions  for  Syrian  refugee  women’s  participation  in  the  labour  force  will  be
examined  in  the  frame  of  their  care  responsibilities  and  housework  load.
Received  :  28.03.2018
Accepted  :  12.05.2018


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: Suriyeli  işçiler,  Suriyeli  kadın  işçiler,  kadın  emeği,  karşılıksız  emek
EN: Syrianworkers,  Syrianfemaleworkers,  femalelabour,  unpaidwork