Dosya-Derleme
YAŞAMIN  SINIRLARI  SULARDA  ÇİZİLİRKEN:  DENİZDEKİ  ATEŞ
While  Drawing  Boundaries  of  Life  at  Sea:  Fuocammare

Cilt 33, Sayı 4, Temmuz-Ağustos, 2018, Sayfa 314-320
Yazar
    Zeynep  ÖZEN  BARKOT
       Dr.,  Sinema  Televizyon,  Türkiye  İnsan  Hakları  Vakfı
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Tarihsel  olarak  Avrupa  göçmen  filmlerinin  aslen  Avrupa’nın  ne  olduğu  ya  da  ne  olması  gerektiği  sorusunu  dert  ettiği  söylenebilir.  1970’lerden
bu  yana  Avrupa  sineması,  göçmenlerin  maruz  kaldığı  damgalama,  ayrımcılık  ve  ırkçılık  gibi  sorunları,  bu  minval  üzerinden  ele  almaktadır.
Keza  1990’lı  yıllarda  bilhassa  ikinci  kuşak  göçmen  yönetmenler  tarafından  üretilen  sinemasal  çalışmalar,  kültürler-arası  ya  da  kültür-ötesi
süreçlere  referansta  bulunan  “melez  kimlik”  kavramını  Avrupalılık  gösterenine  bir  alternatif  olarak  kurmuşlardır.  Bugün  Avrupa  sineması
insanlığın  karşılaştığı  en  yakıcı  meselelerden  biri  olan  mülteci  krizini,  bu  kez  “Avrupa”yı  sorgulama  amacı  taşıyarak  görünür  kılmaya
çalışmaktadır.  Bu  makalenin  amacı,  Gianfranco  Rosi  tarafından  yönetilen  Denizdeki  Ateş  filmini,  Avrupa  sinemasında  mülteci  krizinin  yeni  bir
temsili  olarak,  söz  konusu  “Avrupalılık”  fikriyle  birlikte  tartışmaya  açmaktır.
Geliş  Tarihi    :  16.05.2018
Kabul  Tarihi  :  23.06.2018
  Historically,  one  can  say  that  European  migrant  films  concern  what  Europe  is  or  should  be.  Throughout  this  concept,  European  cinema
since  1970’s  has  dealt  with  stigmatization,  discrimination  and  racism,  which  the  migrants  have  encountered.  The  European  cinematic  works  at
1990’s,  particularly  ones  that  were  created  by  second-generation  migrant  filmmakers,  has  established  potential  of  “hybrid  identity”  referred  to
interculturalism  or  transculturalism  as  an  alternative  way  of  Europeannes.  Today,  European  cinema  tries  to  make  refugee  crisis  visible  which  is  one
of  the  crucial  issues  that  humanity  encountered,  by  having  aim  to  criticize  the  “Europe”.  This  article  aims  to  discuss  the  film  named  Fuocammare
(2016)  directed  by  Gianfranco  Rosi,  as  a  new  representation  of  refugee  crisis  in  European  cinema  with  idea  of  “Europeanness”  subject.
  Received  :  16.05.2018
  Accepted  :  23.06.2018


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: göç,  Avrupa  sineması,  mülteci  krizi
EN: migration,  European  cinema,  refugee  crisis