Dosya-Derleme
GÖÇMENLİK  İNSAN  KALMA  MÜCADELESİNİN  ADIDIR
State  of  Immigration  is  the  Name  of  Staying  as  Human

Cilt 33, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2018, Sayfa 323
Yazar
    Nilgün  TOKER
       Prof.  Dr.,  İzmir  Dayanışma  Akademisi,  TİHV-Akademi
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Göç  ve  göçmenlik,  hem  nedenleri  hem  de  sonuçları  bakımından  acil  ve  merkezi  bir  insan  hakları  meselesidir.  İnsan  hakları  bakış  açısından  göç  ve  göçmenliği  düşünmek,  aslında  hak  sahibi  olarak  insan  olmanın  anlamını  düşünmektir.  Bu  nedenle  göçmenliğin  yol  açtığı  kriz  bir
insanlık  krizi,  bu  krizi  çözmek  de  insanlığın  ödevi  olarak  tanımlanabilir.  Göçmenlerin  ortak  yaşama  dahil  edilmemesi,  yurttaşlık  için  de  bir
kriz  işaretidir.
Geliş  Tarihi      :  08.10.2018
Kabul  Tarihi  :  15.10.2018
  Migration  and  status  of  being  a  migrant  is  an  urgent  and  central  human  rights  issue  in  terms  of  both  its  causes  and  consequences.  Refl  ecting  on  migration  and  being  a  migrant  from  human  rights  perspective  is  in  fact  thinking  about  the  meaning  of  being  human  as  holder  of  rights.  Hence,  the  crisis  caused  by  migration  can  be  defined  as  a  crisis  of  humanity  and  its  solution  as  the  common  duty  of  humanity.  Failing  to  include  migrants  in  common  life  is  a  sign  of  crisis  in  citizenship  as  well.
Received  :  08.10.2018
Accepted  :  15.10.2018


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: insan  hakları,  insanlık,  göçmeye  zorlanma,  yurttaşlık  etiği
EN: human  rights,  humanity,  being  forced  to  migrate,  citizenship  ethics