Dosya-Derleme
GÖÇMEN  İŞÇİLERİN  SAĞLIĞINI  NELER  BELİRLER?
What  Determines  The  Health  Of  Migrant  Workers?

Cilt 33, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2018, Sayfa 327
Yazar
    Aslı  DAVAS
       Doç.  Dr.,  İzmir  Dayanışma  Akademisi
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
İşçi  sağlığı,  işçinin  hayır  deme  kapasitesine  doğrudan  bağlıdır.  Günlük  barınma,  beslenme,  ısınma  gibi  temel  gereksinimleri  tehdit  altında
olan  çalışanların,  işyerindeki  çalışma  koşullarına  itiraz  edebilmeleri  neredeyse  mümkün  değildir.  Bu  nedenle  de  birçok  ülkede  yapılan
araştırma  göstermiştir  ki  göçmenler  çalışma  yaşamında  en  çok  adaletsizliğe  ve  ayrımcılığa  uğrayan  gruptur.  Göç  nedeniyle  ortaya  çıkan
istismar,  malnütrisyon,  bulaşıcı  hastalıklar  ve  ruh  sağlığı  sorunları  göç  edilen  ülkedeki  işçi  sağlığı  ve  güvenliği  sorunlarıyla  birlikte  sadece
işçileri  değil,  ailelerini  ve  içinde  yaşadıkları  toplulukları  da  etkiler.  Kadın  göçmen  işçiler  ve  göçmen  işçilerin  çocukları  sağlık  etkilerine  karşı
özellikle  savunmasızdır.  Bu  konuda  yeterince  kayıt  olmamasına  ve  araştırma  yapılmamasına  rağmen  dünya  genelinde  morbidite  ve
mortalitenin  başlıca  nedenlerinden  biridir.  İşverenlerin  ve  hükümetlerin  kaçak  göçmen  işçiler  sayesinde  sağladıkları  ekonomik  avantajlar
göçmen  işçilerle  ilgili  uluslararası  ve  ulusal  yasal  düzenlemelerin  sınırlı  olmasına  neden  olmaktadır.  Neoliberal  ve  muhafazakar  politikalar
ışığında  geliştirilen  ve  neredeyse  feodal  dönemdeki  kölelik  düzenini  aratmayan  yeni  çalışma  rejimleri  göçmenlerin  hak  talep  etmelerinin  önündeki  en  büyük  engellerdir.
Geliş  Tarihi    :  03.10.2018
Kabul  Tarihi  :  24.10.2018
  A  worker’s  health  is  directly  dependent  to  his  capacity  to  say  “no”.  Their  daily  basic  needs  such  as  housing,  nutrition  and  heating  being  under    constant  threat,  it  is  almost  impossible  for  workers  to  raise  objection  against  their  working  conditions.  Indeed,  studies  conducted  in  many  countries
show  that  migrants  constitute  the  group  facing  injustice  and  discrimination  the  most  in  their  working  life.  ogether  with  problems  of  work  safety
and  health  already  existing  in  destination  countries,  problems  including  abuse,  malnutrition,  infectious  diseases  and  psychological  disorders
emerging  as  a  result  of  migration  aff  ect  not  only  workers  but  also  their  families  and  communities  they  are  living  in.  Women  migrant  workers  and
children  of  migrant  workers  are  particularly  vulnerable  to  health  eff  ects.  We  can  say  that  it  is  one  of  the  leading  causes  of  morbidity  and  mortality
throughout  the  world  albeit  the  limited  availability  of  proper  records  and  studies.  Economic  advantages  that  employers  and  governments  enjoy
on  the  basis  of  illicit  migrant  workers  lead  to  limits  put  on  international  and  national  legislative  arrangements  related  to  migrant  workers.  New
employment  regimes  emerging  under  the  aegis  of  neoliberal  and  conservative  policies  that  are  in  fact  akin  to  serfdom  in  feudal  ages  constitute  big  obstacles  to  migrants  in  pursuit  of  their  rights.
  Received  :  03.10.2018
  Accepted  :  24.10.2018


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: göçmen,  işçi  sağlığı
EN: migrant,  worker  health