Dosya-Derleme
GÖÇMEN  KİMLİĞİ  VE  EMEĞİ,  SIĞINMACI  KİMLİĞİ  VE  İŞGÜCÜ  PİYASASI
Immigrant  Identity  and  Labor  Asylum  Seekers  Identity  and  the  Labor  Market

Cilt 33, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2018, Sayfa 337
Yazar
    Polat  S.  ALPMAN
       Dr.,  Yalova  Üniversitesi,  Sosyal  Hizmet  ve  Danışmanlık  Bölümü  Öğretim  Üyesi
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Göç,  göçmen  ve  sığınmacılar  ile  birlikte  ortaya  çıkan  sorunlar  sığınmacılar  kadar  ev  sahibi  toplumu  da  ilgilendirir.  Suriye  iç  savaşı  ile  birlikte  Türkiye’ye  sığınan  Suriyeliler  hukuki,  ekonomik,  sosyal,  kültürel  ve  siyasal  nedenlerden  dolayı  karmaşık  bir  sorunlar  ağının  içerisinde  yer
almaktadır.  Söz  konusu  bu  sığınmacı  nüfusunun  oldukça  büyük  bir  bölümü  sığınmacı  kamplarının  dışında,  çeşitli  kentlere  yayılmış  bir  şekilde
yaşamlarını  sürdürmeye  devam  etmektedirler.  Bu  durum,  Türkiye’deki  sosyal  yapının  değişmesine  neden  olmakta,  sığınmacıların  ile  ev  sahibi
toplum  arasındaki  ilişkilerin  yüz  yüze  gerçekleşmesini  kolaylaştırmakta  ve  her  iki  kesim  için  yeni  sorun  alanlarının  ortaya  çıkmasına  neden  olmaktadır.  Türkiye’nin  uyguladığı  “Açık  Kapı”  politikasının  çeşitli  sonuçlarının  yanısıra,  sığınmacılar  için  çıkarılan  “Geçici  Koruma  Yasası”  hukuki
olarak  eksik,  uygulama  açısından  da  birtakım  yetersizlikler  içermektedir.  Bu  sorunların  başında,  geçici  korumanın  ev  sahibi  ülkenin  imkân  ve  yetenekleriyle  sınırlı  olması  ve  geçici  koruma  sağlanan  sığınmacıların  “misafirlik”lerinin  artık  kalıcı  hâle  gelmesine  paralel  olarak  ortaya
çıkan  sorunlar  gelmektedir.  Bu  bağlamda  özellikle  sosyal  politika  eksikliği,  hukuksal  boşluklardan  kaynaklanan  statü  kaybı,  sığınmacıların
‘doğru’  tanınmalarını  ve  uyumu  gözeten  sosyal  politikaların  önüne  geçmektedir.  Sığınmacıların  göç  süreci  ile  birlikte  yitirdikleri  statülerinin  ve  haklarının  yok  sayılması,  onları  gittikçe  ucuz  emek  gücüne  faal  ya  da  yedek  bileşenlerinden  birine  dönüştürmektedir.  Bu  çerçevede
gelişen  sığınmacı  kimliği,  zorlayıcı  bağımlılıklar,  kimlik  yitimi,  süreğen  hâle  gelen  mâdunluk  ve  kayıp  nesiller  gibi  olgular  tarafından  yeniden
üretilerek,  sığınmacıları  egemen  emek  rejimi  içerisinde  yeniden  konumlandırır.  Bu  çalışma,  öncelikle  2011  tarihinden  itibaren  Türkiye’de
tecrübe  edilen  göçmenlik  deneyimleriyle  ev  sahibi  toplumun  birikim  rejimi  ve  üretim  ilişkileri  arasında  yaşanan  çelişkileri,  çalışmada  geliştirilen  dört  konsept  etrafında  açıklamayı  hedefl  emektedir.
  Problems  with  immigration  and  asylum  seekers  concerns  directly  asylum-seekers  as  well  as  the  sheltered  country.  In  this  context,  millions
of  people  who  have  escaped  from  the  ongoing  civil  war  since  2011  have  had  to  take  refuge  in  other  countries,  especially  in  neighboring  countries.
Although  Turkey’s  “Open  Door”  policy  and  provision  of  “Temporary  Protection”  for  asylum  seekers  are  in  principle  legal  and  conscientious  there  are  some  problems  in  practice.  At  the  beginning  of  these  problems  are  the  problems  that  temporary  protection  is  limited  to  the  possibilities  and  capabilities  of  the  host  country  and  the  problems  arising  in  connection  with  the  permanent  establishment  of  temporarily  sheltered  asylum  seekers.
In  this  context,  particularly  the  lack  of  social  policy  and  the  loss  of  status  of  asylum  seekers  resulting  from  legal  gaps,  prevent  asylum  seekers
from  adapting  their  expected  adaptations  to  local  social  texture.  Ignoring  previously  owned  status  and  earnings  of  asylum  seekers  abuses  their
existence  as  subject  and  it  obliges  them  to  carry  out  their  assigned  roles  other  than  the  will  of  the  subject.  These  backgrounds,  such  as  compulsory
dependence,  identity  loss,  chronic  subaltern  and  lost  generations,  are  also  the  basis  for  the  tension  created  by  local  social  texture.  In  this  study
has  been  analyzed,  firstly  by  considering  the  sociological  background  of  the  tension  areas  between  the  local  social  texture  and  the  immigration
experiences  experienced  in  Turkey  since  2011.  Therefore,  the  purpose  of  this  study  is  to  explain  emerging  problem  areas  within  the  framework
of  concepts  such  as  compulsory  dependence,  identity  loss,  chronic  subaltern  and  lost  generations  with  reference  to  the  literature  research  of  the  related  field.


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
EN: labor,  immigrant,  compulsory  dependence,  subalternity,  lost  generation
TR: emek,  göçmen,  zorlayıcı  bağımlılık,  mâduniyet,  kayıp  nesil