Dosya-Derleme
KAMU  HASTANE  BİRLİKLERİ:  SAĞLIK  HİZMETLERİNİN  PİYASALAŞTIRILMASINDA  BİR  İNŞA  VE  TASFİYE  SÜRECİ
Public  Hospital  Unions:  A  Construction  and  Dissolution  Process  in  the
Marketization  of  Health  Care  Services


Cilt 33, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2018, Sayfa 348
Yazar
    Bilge  ŞENTÜRK
       Arş.  Gör.,  Muğla  Sıtkı  Koçman  Üniversitesi  İktisat  Bölümü
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
İkinci  basamak  sağlık  hizmetlerinin  köklü  biçimde  dönüşümüne  yol  açan  düzenlemelerden  biri  olarak  Kamu  Hastane  Birlikleri  (KHB),  bu
çalışmanın  temel  konusunu  oluşturmaktadır.  2011  yılında  oluşturulan  KHB,  2017  Ağustos  ayında  yayınlanan  694  Sayılı  KHK  ile  kaldırılmış
ve  hastanelerde  eski  yönetim  yapısına  yeniden  dönülmüştür.  Bu  çalışmada  Türkiye  Kamu  Hastaneleri  Kurumu’nun  ve  buna  bağlı  birliklerin
kapatılmasıyla  sonuçlanan  yönetimsel  süreç,  son  dönemde  yaşanan  gelişmeler  kapsamında  yeniden  ele  alınmakta  ve  tasfiye  sürecine  giden  yol  hem  literatürde  yer  alan  çalışmalar  hem  de  Sayıştay  Raporları  ışığında  ortaya  konulmaya  çalışılmaktadır.  Dünya  Bankası  hedefl  eri
doğrultusunda,  KHB  ve  döner  sermaye  işletmeleri  yoluyla  kısmi  bir  desentralizasyon  oluşturulmuş;  giderlerin  büyük  kısmı  döner  sermaye
bütçelerinden  karşılanmaya  başlanmış;  yeni  yönetim  kadrolarının  oluşması  ve  taşeronlaşmanın  hızlanması  ile  birlikte  esnek  istihdam  ve
performansa  dayalı  ödemelerle  beraber  yeni  bir  ücretlendirme  modelinin  ağırlık  kazanmasına  zemin  hazırlanmıştır.  Birliklerin  tasfiyesi,  ikinci  basamak  sağlık  hizmetlerinin  piyasalaştırılma  sürecinin  tamamlandığı  ya  da  bu  süreçten  vazgeçildiği  anlamına  gelmemekte  olup  hastane
birlikleri  ile  oluşturulmuş  yapının  yerine  konabilecek  araçlardan  biri  olarak  şehir  hastaneleri,  analiz  edilmesi  gereken  yeni  bir  sistem  olarak  önemli  bazı  çalışmalar  tarafından  ele  alınmaya  başlanmıştır.
  Public  Hospital  Unions  (PHUs)  as  one  of  the  regulations  leading  radical  transformation  in  the  secondary  healthcare  are  the  main  argument  of
this  study.  PHUs  were  constituted  in  2011,  but  closed  in  August  2017  by  the  Decree  Law  694  and  returned  to  the  old  governance  structure.  In  this
study,  the  governance  process  which  is  resulted  with  the  abolishment  of  Public  Hospitals  Institution  of  Turkey  and  its  units  (PHUs)  are  tackled  again
by  recent  developments.  This  dissolution  process  is  exposed  by  the  literature  and  the  reports  of  Chamber  of  Accounts.  In  the  direction  of  World  Bank
targets,  a  partial  decentralisation  was  achieved  by  the  PHUs  and  their  working  capital  enterprises.  Most  of  the  hospital  expenditures  started  to  be
covered  by  the  working  capitals.  The  new  management  positions  and  subcontracting  practices  caused  fl  exible  employment  to  be  established  in
time.  Also  the  performance-related  payments  gained  weight  in  the  wage  system.  The  dissolution  does  not  mean  that  the  marketization  process
has  been  completed  or  given  up.  The  “city  hospitals”  has  been  stared  to  be  discussed  in  some  studies  as  a  new  system  which  is  a  substitute  for  the
old  PHUs.


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: sağlıkta  dönüşüm  projesi,  kamu  hastane  birlikleri,  sağlık  hizmetlerinin  piyasalaştırılması
EN: health  transformation  project,  public  hospital  unions,  marketization  of  the  health  care  services