Dosya-Derleme
YENİ  MUHAFAZAKÂRLIĞIN  SOSYAL  KORUMA  ANLAYIŞI  OLARAK  ÇALIŞTIRMACI  POLİTİKALAR
Social  Protection  Understanding  of  Neoconservatism:  Workfare  Policies

Cilt 33, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2018, Sayfa 360
Yazar
    Aslı  Güleç  TAŞDEMİR
       Dr.,  Kocaeli  Üniversitesi,  Çalışma  Ekonomisi  ve  Endüstri  İlişkileri  Bölümü  Öğretim  Üyesi
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Workfare  olarak  bilinen  çalıştırmacı  yaklaşımlar  yeni-muhafazakârlığın  sosyal  güvenlik  ve  koruma  alanına  aktif  bir  müdahale  aracı  olarak
geliştirilmiştir.  Sosyal  yardım  taleplerini  ve  yardımlara  erişimi  işgücü  piyasalarına  çeşitli  şekillerde  katılım  şartına  bağlayan  söz  konusu
politikalar,  sosyal  yardım  faydalanıcılarını  işgücü  piyasalarına  yönlendirerek,  refaha  ulaşmayı  metalaşmaya  koşullamıştır.  Çalışma  refaha
ulaşmanın  ve  yoksullukla  mücadelenin  en  geçerli  yoludur  moral  argümanı  çalıştırmacı  politikalar  yoluyla  yoksulları,  işsizleri  ve  sosyal  yardım
faydalanıcılarını  disipline  etmektedir.  Yoksulluğu  mutlak  anlamıyla  birey  düzeyinde  bir  talihsizlik  ve  sorumluluk,  refaha  bağımlılığı  ise  bir
davranış  kalıbı  ve  sorunlu  bir  kültür  olarak  değerlendiren  yeni-muhafazakâr  yaklaşım,  sosyal  yardım  alanını  çalışma  etiğinin  geliştirileceği
bir  zor  alanına  dönüştürmektedir.  Muhafazakâr  söylemler  neo-liberal  ekonomik  politikaları  temellendirmenin  ve  rasyonalize  etmenin
referansı  olarak  karşımıza  çıkmaktadır.  Bu  çalışma  sosyal  koruma-istihdam  bağlantısı  olarak  resmi  söyleme  yansıyan  çalıştırmacı  politikaları
Türkiye  örneği  üzerinden  ve  resmi  söylem  ve  raporlara  yansıdığı  şekliyle  ele  almayı  amaçlamaktadır.  Türkiye’de  de  sosyal  yardım  alanı  işgücü
piyasalarının  dinamikleri  bağlamında  refahın  diğer  alanlarındaki  liberal  dönüşüme  paralel  olarak  yeniden  yapılandırılmak  istenmektedir.
Resmi  söylemde  refah  bağımlılığı  sorunuyla  yoksulluk  ve  işsizlikle  mücadelede  çalıştırmacı  politikalar  ön  plana  çıkarılmıştır.  Çalıştırmacı
politikaların  söz  konusu  toplumsal  sorunlara  ne  ölçüde  çözüm  olacağı  ise  kanıtla  temellendirilmemiştir.
Geliş  Tarihi    :  08.05.2018
Kabul  Tarihi    :  29.10.2018
  Workfare  policies  have  been  developed  as  active  policy  measures  of  new  conservatism  in  the  sphere  of  social  protection.  Since  workfare
as  a  policy  paradigm  attempts  to  redesign  social  assistance  policies  as  part  of  labour  markets  this  leads  to  a  process  of  further  commodification
of  welfare.  The  argument  that  welfare  benefits  should  be  based  on  certain  conditions  including  being  ready  for  work  or  searching  for  work  is
used  as  moral  discourse  to  discipline  those  in  poverty  and  social  assistance  receipents.  Because  new  conservatism  perceives  poverty  as  a  personal
misfortune  and  welfare  dependency  as  a  problematic  behavioural  pattern  and  a  culture  the  sphere  of  social  assitance  turns  a  coercive  set  of
policies  that  would  stimulate  work  ethics.  This  study  attemts  to  evaluate  workfare  policies  with  respect  to  the  Turkish  case  and  as  refl  ected  on
formal  policies  and  discourse.  In  Turkey,  social  assistance  policies  are  restructured  on  the  basis  of  the  dynamics  of  labour  markets  paralel  to  the
liberal  transformation  in  the  other  fields  of  welfare.  In  the  formal  discourse  workfare  measures  are  presented  as  a  policy  solution  for  problems  of
poverty  and  unemployment.  The  extent  to  which  the  development  of  such  measures  is  based  on  evidence  should  further  be  analysed.
  Received  :  08.05.2018
  Accepted  :  29.10.2018


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: yeni  muhafazakarlık,  neo-liberalizm,  çalıştırmacı  politikalar,  Türkiye
EN: new  conservatism,  neo-liberalism,  workfare,  Turkey