Dosya  Gözlem  ve  Görüşler
TEMEL  SAĞLIK  HİZMETLERİYLE  İLGİLİ  ULUSLARARASI  ALMA  ATA  TOPLANTISI

International  Alma-Ata  Conference  on  Primary  Health  Care
Bu  yazı  Toplum  ve  Hekim  Dergisi’nin  Cilt  17,  Mart-Nisan  2002  sayısında
yayımlanmıştır.

Cilt 33, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2018, Sayfa 372
Yazar
    Kayıhan  PALA
      
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Temel  sağlık  hizmetleri  ile  ilgili  ilk  uluslararası  konferans  Dünya  Sağlık  Örgütü  ve  Birleşmiş  Milletler  Çocuklara  Yardım  Fonu  yürütme  kurullarının  kararı  ve  Sovyet  Sosyalist  Cumhuriyetleri  Birliği’nin  daveti  üzerine  6-12  Eylül  1978  tarihleri  arasında  Kazakistan  Sovyet  Sosyalist  Cumhuriyeti’nin  başkenti  Alma-Ata’da  yapıldı.  Konferansta  dünyanın  1978’deki  sağlık  durumu  saptanmış  ve  özellikle  gelişmekte  olan  ülkelerde  yaşayan  insanların  sağlık  durumlarının  iyi  olmadığı,  dünya  nüfusunun  yarısından  fazlasının  iyi  ve  uygun  bir  sağlık  hizmetinden  yoksun  bırakıldığı  belirtilmiştir.  Konferansta  temel  sağlık  hizmetleri  tanımlanmış  ve  sağlıkta  eşitsizliklerin  azaltılmasına  yönelik  olarak  hükümetlerin  temel  sağlık  hizmetlerini  sunmak  üzere  kararlı  adımlar  atmalarının  gereği  vurgulanmıştır.  Temel  sağlık  hizmetlerinin  sosyal  adaletin  içeriğinden  güç  alan  sosyal  gelişmenin  ayrılmaz  bir  parçası  olarak  ele  alınmasının,  yakın  gelecekte  tüm  dünyanın  arzu  edilen  bir  sağlık  düzeyine  erişmesi  yönünden  çok  gerekli  olduğu  kabul  edilmiştir.  Diğer  yandan  silahsızlanmaya  doğru  atılacak  her  adımın,  temel  sağlık  hizmetleri  de  içinde  olmak  üzere,  sosyo-ekonomik  gelişmeyi  hızlandırmak  amacıyla  kullanılacak  kaynakların  serbest  kalmasına  yardımcı
olacağı  bildirilmiştir.  Konferansta  delegelerin  ve  temsilcilerin  katılımıyla,  dünyadaki  tüm  insanların  sağlıklarını  korumak  ve  daha  iyi  bir
duruma  getirmek  için  tüm  hükümetler,  sağlık  ve  kalkınma  için  çalışan  tüm  görevliler  ve  dünya  toplumlarınca  ivedilikle  faaliyet  gösterilmesi
gereksinimini  belirleyen,  temel  sağlık  hizmetleriyle  ilgili  Alma  Ata  Bildirisi  yayınlanmıştır.
Geliş  Tarihi    :  13.02.2002
Kabul  Tarihi    :  22.03.2002
  The  International  Conference  on  Primary  Health  Care  was  held  in  Alma-Ata,  the  capital  of  Kazakh  Soviet  Socialist  Republic  on  6-12
September  1978  upon  the  resolution  of  executive  committees  of  World  Health  Organization  and  United  Nations  Children’s  Fund  and  invitation  of
the  Union  of  Soviet  Socialist  Republics.  The  Conference  addressed  the  state  of  health  in  the  world  in  1978  observing  that  health  status  of  peoples
particularly  in  developing  countries  was  far  from  being  satisfactory,  and  that  more  than  half  of  world  population  were  deprived  of  appropriate
and  quality  health  services.  The  Conference  defined  primary  health  care  and  stressed  the  need  for  governments  to  take  determined  steps  to  deliver
primary  health  care  as  a  way  of  mitigating  disparities  in  the  field  of  health.  It  was  agreed  in  the  Conference  that  addressing  primary  health  care
as  an  inherent  part  of  social  progress  taking  its  momentum  from  the  essence  of  social  justice  is  a  must  if  the  objective  is  to  ensure  that  the  world
reaches  the  desired  level  in  health  in  near  future.  Meanwhile,  it  was  also  stated  that  every  step  taken  ahead  for  disarmament  will  help  release
resources  to  be  used  to  accelerate  socio-economic  development  including  advances  in  primary  health  care.  With  the  participation  of  delegates  and
representatives,  the  Conference  adopted  the  Alma-Ata  Declaration  on  primary  health  care  which  urged  all  governments,  health  authorities  and
workers  and  communities  in  the  world  to  take  urgent  action  to  protect  and  improve  the  health  status  of  all  peoples.
Received  :  13.02.2002
Accepted  :  22.03.2002


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: temel  sağlık  hizmetleri,  birinci  basamak,  Alma-Ata  toplantısı
EN: Primary  health  care,  first  step,  Alma-Ata  Conference