Gözlemler  ve  Görüşler
DÜNYA  SAĞLIK  ÖRGÜTÜ,  ALMA  ATA  BİLDİRGESİ,  İDEOLOJİ  VB.  ÜZERİNE
On  World  Health  Organization,  Alma  Ata  Declaration,  Ideology  Etc…
Bu  yazı  Toplum  ve  Hekim  Dergisi’nin  Cilt  17,  Mart-Nisan  2002  sayısında
yayımlanmıştır.

Cilt 33, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2018, Sayfa 384
Yazar
    Ata  SOYER
      
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
1948  yılında  kurulan  Dünya  Sağlık  Örgütü,  politik,  kültürel  her  türlü  çelişki  ve  çatışmadan  uzak  kalmayı  temel  bir  yaklaşım  tarzı  olarak
benimsemiş  ancak  1960’lı  yıllarda  başlayan;  ülkelerin  gelişim  sorunlarının  konjonktürel  değil,  yapısal  olduğunu  ortaya  koyarak  gelişen
ulusal  kurtuluş  hareketleriyle  ortaya  çıkan  değişimi  algılayarak  yeni  arayışlara  girmiştir.  1978  tarihli  “Alma  Ata  Bildirgesi”  çatışma,  sınıf-sınıf
mücadelesi,  emperyalizm  gibi  kavramlar  yerine,  “global  dayanışma”,  “ortak  çıkarlar”,  “diyalog”  vb.  ifadelerin  ağırlıklı  olarak  kullanılmaya
başladığı  bir  dönemde  kaleme  alınmıştır.  Alma  Ata  Bildirgesi,  iyi  niyetli,  ama  kâğıt  üzerinde  kalmaya  mahkum  ve  aynı  dönemde  kapitalizmin
gelişen  “tehlike”  karşısında  ortaya  attığı  uzlaşma  metinlerinden  biridir.  Bu  yazıda  Bildirge  ideolojik  açıdan  irdelenmektedir.
Geliş  Tarihi    :  10.02.2002
Kabul  Tarihi    :  10.03.2002
  Established  in  1948,  the  World  Health  Organization  initially  adopted  as  its  basic  approach  to  keep  a  distance  to  political,  cultural  and  other
clashes  and  contradictions,  but  starting  from  the  60s  searched  new  ways  in  cognition  of  change  brought  along  by  national  liberation  movements
that  asserted  that  developmental  problems  of  countries  are  not  cyclical  but  structural.  The  “Alma  Ata  Declaration”  dated  1978  is  the  product  of  a
period  in  which  concepts  of  contrast,  class,  class  struggle  and  imperialism  were  gradually  replaced  by  others  including  “global  solidarity”,  “common
interests”,  “dialogue”,  etc.  The  Alma  Ata  Declaration  may  have  had  its  good  intentions;  but  was  destined  to  remain  on  paper  as  a  reconciliation  text
that  capitalism  of  the  time  put  in  agenda  against  the  growing  “danger”.  The  article  examines  the  Declaration  on  ideological  grounds.
  Received  :  10.02.2002
  Accepted  :  10.03.2002


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: sağlık,  Alma  Ata  Bildirgesi,  ideoloji
EN: health,  Alma  Ata  Declaration,  ideology