TTB  Raporu
TÜRK  TABİPLERİ  BİRLİĞİ  HALK  SAĞLIĞI  KOLU  28.  GEZİCİ  EĞİTİM  SEMİNERİ  RAPORU:
MARMARA  BÖLGESİ  ÇEVRE  SORUNLARI  VE  ÇEVRE  MÜCADELESİ

The  28th  of  the  Turkish  Medical  Association  Public  Health  Mobile  Training  Seminar:
“Marmara  Region  Environmental  Problems  and  Environmental  Struggle”


Cilt 33, Sayı 5, Eylül-Ekim, 2018, Sayfa 391
Yazar
    TTB  Halk  Sağlığı  Kolu
      
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Halk  Sağlığı  Araştırma  Görevli’leri  için  düzenlenen  Türk  Tabipleri  Birliği  Halk  Sağlığı  Gezici  Eğitim  Semineri’nin  28.’si  26  Eylül‐02  Ekim  2016
tarihleri  arasında  ‘Marmara  Bölgesi  Çevre  Sorunları  ve  Çevre  Mücadelesi’  başlığında  İstanbul,  Tekirdağ,  Edirne,  Çanakkale,  Bursa  ve  Balıkesir
illerinde  gerçekleştirilmiştir.  Gezici  Eğitim  Semineri  26  Eylül  2016  tarihinde  09.30’da  İstanbul  Tabip  Odası’nda  başlamış  ve  02  Ekim  2016
tarihinde  12.30’da  Balıkesir’de  tamamlanmıştır.  Seminer  boyunca  İstanbul,  Tekirdağ,  Edirne,  Çanakkale,  Bursa  ve  Balıkesir  Tabip  Odaları,
Trakya  Üniversitesi  Tıp  Fakültesi  Halk  Sağlığı  Anabilim  Dalı  ziyaret  edilmiştir.  Ayrıca  Namık  Kemal  Üniversitesi  Tıp  Fakültesi  Halk  Sağlığı
Anabilim  Dalı,  Trakya  Üniversitesi  Tıp  Fakültesi  Halk  Sağlığı  Anabilim  Dalı,  Çanakkale  Onsekiz  Mart  Üniversitesi  Tıp  Fakültesi  Halk  Sağlığı
Anabilim  Dalı,  Bursa  Uludağ  Üniversitesi  Tıp  Fakültesi  Halk  Sağlığı  öğretim  üyeleri  bölgeleri  ile  ilgili  seminer  çalışmalarına  destek  vermişlerdir.
Seminer  boyunca  Tekirdağ  İl  Halk  Sağlığı  Müdürlüğü,  Marmara  Ereğlisi  Belediyesi,  UNİ-MAR  Doğal  Gaz  Çevrim  Santrali,  Ergene  Derin  Deniz
Deşarj  Proje  Şantiyesi,  Uzunköprü  Belediyesi,  Çan  Davutköy,  Bandırma  ve  Balya  ziyaret  edilmiş  ve  incelemelerde  bulunulmuştur.  Bölgedeki
çeşitli  çevre  platformunun  temsilcileri  ve  konu  ile  ilgili  hukukçular  ile  Tekirdağ,  Edirne,  Çanakkale,  Bursa,  Bandırma  ve  Balıkesir’de  toplantılar
yapılmış  ve  bölgedeki  çevre  sorunları  ve  yürütülen  çevre  mücadeleleri  hakkında  bilgi  alınmıştır.
  The  28th  of  the  Turkish  Medical  Association  Public  Health  Mobile  Training  Seminar  organized  for  the  Public  Health  Research  Assistants  was
held  in  the  title  of  “Marmara  Region  Environmental  Problems  and  Environmental  Struggle”  in  Istanbul,  Tekirdag,  Edirne,  Canakkale,  Balikesir
and  Manisa  between  26  September  and  2  October  2016.  The  Mobile  Education  Seminar  started  on  September  26,  2016  at  09.30  in  Istanbul
Medical  Chamber  and  was  completed  in  Balıkesir  on  12  October  2016  at  12.30.  Istanbul,  Tekirdag,  Edirne,  Çanakkale,  Bursa  and  Balikesir  Medical
Chambers,  and  Public  Health  Department  of  the  Medical  Faculty  of  Trakya  University  were  visited  during  the  seminars.  In  addition,  professors  in
Public  Health  Departments  of  the  Medical  Faculties  of  Namik  Kemal  University,  Trakya  University,  Çanakkale  Onsekiz  Mart  University,  and  Bursa
Uludağ  University  supported  the  seminars  related  to  their  regions.  During  the  seminar,  Tekirdağ  Provincial  Public  Health  Directorate,  Marmara
Ereğlisi  Municipality,  UNİ-MAR  Natural  Gas  Cycle  Power  Plant,  Ergene  Deep  Sea  Discharge  Project  Building  Site,  Uzunköprü  Municipality,  Çan
Davutköy,  Bandırma  and  Balya  were  visited  for  observations.  In  Tekirdağ,  Edirne,  Çanakkale,  Bursa,  Bandırma  and  Balikesir,  meetings  were  held
with  the  representatives  of  various  environmental  platforms  in  the  region  and  the  lawyers  related  to  the  subject  to  get  information  about  the
environmental  problems  in  the  region  and  the  environmental  challenges  that  have  been  carried  out.


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: 28.  Gezici  Eğitim  Semineri,  çevre  sağlığı,  halk  sağlığı
EN: The  28th  of  the  Turkish  Medical  Association  Public  Health  Mobile  Training  Seminar,  environmental  health,  public  health