Gözlemler  ve  Görüşler
BÜTÇE  2019  VE  SAĞLIK
Budget  2019  and  Health

Cilt 33, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2018, Sayfa 443-454
Yazar
    Onur  HAMZAOĞLU
       Prof.  Dr.,  Kocaeli  Dayanışma  Akademisi  (KODA)
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Genel  bütçe,  içeriği  (gelir  kaynakları  ve  harcama  alanları)  ile  kapitalist  bir  ülkede  sınıf  mücadelesinin  durumunu  gösterir.  Örneğin  ülkemizde,
2019  yılı  için  hazırlanmış  olan  merkezi  yönetim  bütçesinde  de  gelirlerin  yaklaşık  yüzde  64’ünün  maaş  ile  ücretlerden  alınan  gelir  vergisi
ve  dolaylı  vergilerden  karşılanması  hedefl  endiği  görülmektedir.  Bu  durum,  günümüz  Türkiye’sindeki  sınıf  mücadelesinde  genel  olarak
patronların  hâkimiyetini  ortaya  koymaktadır.  Kurumlar  vergisi  adı  ile  tanımlanan  ve  şirketlerin  kârlarından  alınan  verginin  payı,  AKP
hükûmetlerinden  önce  yüzde  46  iken,  günümüzde  yüzde  20’ye  düşürülmüştür.  Öyle  ki  kesinleşmiş  hesaplara  göre,  2017  yılında  gelir  ve  kazançlardan  alınan  toplam  verginin  ancak  yüzde  33’ü  kurumlar  vergisi  ile  elde  edilebilmiştir.  Sağlık  Bakanlığı’na  ayrılan  pay  2019  yılı
bütçesinin  yüzde  beşi  kadardır.  Buna  göre,  devletin,  2019  yılında  merkezi  bütçeden  doğrudan  sağlık  hizmeti  için  kişi  başına  yaklaşık  260  TL  harcamayı  hedefl  ediği  görülmektedir.
Geliş  Tarihi    :  15.11.2018
Kabul  Tarihi  :  21.12.2018
  With  its  composition  (sources  of  revenue  and  expenditure  items),  general  budget  refl  ects  the  state  in  class  struggle  in  any  given  country.
In  Turkey,  for  example,  the  central  government  budget  for  the  year  2019  targets  to  collect  about  64  per  cent  of  budget  revenues  from  wages,
salaries  and  indirect  taxes.  This  fact  reveals  the  hegemony  of  bosses  in  overall  in  class  struggle.  While  corporate  tax  collected  from  profits  of  private  companies  accounted  for  46  per  cent  of  budget  before  the  AKP  governments,  now  it  is  around  20  per  cent.  It  is  such  that  according  to  final  accounts
only  33  per  cent  of  total  tax  revenue  over  income  and  earnings  could  be  collected  as  corporate  tax.  The  budget  share  of  the  Ministry  of  Health  for
the  year  2019  is  around  5  per  cent.  This  means  that  in  the  year  2019  the  state  will  be  spending  from  central  budget  260  TL  per  citizen  as  direct  health  services.
Received  :  15.11.2018
Accepted  :  21.12.2018


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: genel  bütçe,  bütçe  2019,  Sağlık  Bakanlığı  bütçesi,  SGK,  sağlık  hizmeti  harcaması
EN: general  budget,  budget  2019,  Ministry  of  Health  budget,  SGK,  spending  in  health  services