Araştırma
SAĞLIĞIN  KÜLTÜREL  BOYUTLARI  VE  TOPLUMSAL  CİNSİYET  NORMLARI:  TÜRKİYE’DE  TÜTÜN  KONTROLÜ  VE  KADINLARIN  SİGARA  İÇMESİNE  ATFEDİLEN  ANLAMLAR
Cultural  Aspects  of  Health  and  Gender  Norms:  Tobacco  Control  and  Meanings  Attributed  to  the  Women’s  Smoking  in  Turkey

Cilt 33, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2018, Sayfa 455-464
Yazar
    Ayşecan  TERZİOĞLU
       Dr.,  Sabancı  Üniversitesi,  Kültürel  Çalışmalar  Programı,  Öğretim  Üyesi
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Bu  makale  Türkiye’deki  tarihi  ve  güncel  toplumsal  ve  politik  dinamiklerin  kadınların  sigara  içmesi  konusunda  oluşan  cinsiyetçi  söylemleri  nasıl
şekillendirdiğini  incelemeyi  ve  sigara  içen  kadınların  da  bu  söylemlere  karşı  nasıl  müzakere  alanları  açtığını  göstermeyi  amaçlamaktadır.
Bu  makalenin  dayandığı  tanımlayıcı  araştırma  sigara  içen  ya  da  içmeyi  yakın  zamanda  bırakmış  kadınlarla  yapılan  yarı-yapılandırılmış  görüşmeler  üzerinden  bu  söylemlerin  nasıl  müzakere  edildiğini  irdelemektedir.  Çalışma,  tanımlayıcı  tipte  bir  araştırma  olup,  veriler  derinlemesine  görüşme  ile  toplanmıştır.Bu  makale  tütün  kontrolü  politikalarını  şekillendiren  sağlık  uzmanlarının  ve  hastalarıyla  sigara  içme
ve  bırakma  konusunda  konuşan  doktorların  sigara  içmenin  toplumsal  ve  politik  işlevleri  konusunda  farkındalık  kazanarak,  interdisipliner  bir  bakış  açısına  sahip  olmasını  hedefl  emektedir.
Geliş  Tarihi  :  03.10.2018
Kabul  Tarihi  :  15.12.2018
  This  article  aims  at  pointing  out  how  the  historical  and  current  social  and  political  dynamics  shape  the  sexist  discourses  on  women’s  smoking  and  how  the  women  who  smoke  negotiate  with  these  discourses  in  Turkey.  The  article  is  based  on  a  descriptive  research,  which  consists  semistructured  interviews  with  women  who  smoke  or  who  recently  quitted  smoking,  in  order  to  explore  how  they  negotiate  with  these  discourses.
Th  study  is  a  descriptive  one,  which  consists  of  the  data  collected  through  qualitative  research  methods.  The  article  also  intends  to  provide  an
awareness  on  the  psychological  and  social  functions  of  smoking,  and  interdisciplinary  perspective  for  the  health  specialists  who  shape  the  tobacco  control  policies  and  doctors  who  talk  with  their  patients  about  smoking  and  quitting.
Received  :  03.10.2018
Accepted  :  15.12.2018


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: tütün  kontrolü,  sigara  içmek,  toplumsal  cinsiyet,  biyoiktidar,  sağlık  kavramları
EN: tobacco  control,  smoking,  gender,  biopower,  conceptions  of  health