TTB  Raporu
SAĞLIKTA  DÖNÜŞÜM  PROGRAMI  ÇÖKTÜ  AİLE  HEKİMLİĞİ:  NE  DEDİLER,  NE  OLDU?
Transformation  in  Health  Programme  Collapses:  General  Health  Insurance  :  What  Did  They  Say,  What  Did  Actually  Happen?
Türk  Tabipleri  Birliği  tarafından  25  Şubat  2018  tarihinde  yayımlanmıştır.
Cilt 33, Sayı 6, Kasım-Aralık, 2018, Sayfa 470-472
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Türkiye’de  1980’lerin  başından  itibaren  sağlık  politikalarının  ana  gündemi  olan  sağlık  reformu  süreci,  2002  yılından  sonra  AKP  Hükûmeti’nin  iktidara  gelmesiyle  birlikte  yürürlüğe  konulan  Sağlıkta  Dönüşüm  Programı(SDP)  ile  sürdürüldü.  Türk  Tabipleri  Birliği,  Türkiye’de  ulusal  düzeyde  kutlanan  14  Mart  Tıp  Bayramı  döneminde  SDP’nin  iddialarını  irdeleyerek  oluşturduğu  tahribata  ve  piyasacı  anlayışla  düzenlenen  sağlık  ortamının  sorunlarına  bir  kez  daha  dikkati  çekmek  istemiş  ve  bu  amaçla  bir  dizi  doküman  hazırlamıştır.  Bu  yazıda  bu  amaçla  hazırlanan  ve  “Aile  Hekimliği”  üzerine  değerlendirmeler  içeren  TTB  Raporu’na  yer  verilmektedir.
Geliş  Tarihi:  25.02.2018
Kabul  Tarihi:  29.10.2018
  The  process  of  health  reform  which  had  been  the  main  agenda  item  in  health  policies  starting  from  the  early  1980s  continued  with  the  Transformation  in  Health  Programme  (THP)  which  was  put  in  eff  ect  when  the  AKP  Government  took  off  ice  in  2002.  By  examining  claims  made  in  favour  of  the  THP,  the  Turkish  Medical  Association  wanted  to  draw  attention,  in  the  period  of  March  14th  World  Medicine  Day,  once  more  to
destruction  caused  by  the  THP  and  to  problems  emerging  in  health  environments  organized  though  “free-market  mentality”  which  led  to  the
preparation  of  a  series  of  documents  on  these  issues.  The  present  article  presents  the  TTB  report  evaluating  the  issue  of  “Family  Medicine.”
Received  :  25.02.2018
Accepted  :  29.10.2018


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: aile  hekimliği,  Sağlıkta  Dönüşüm  Programı,  Türkiye
EN: family  medicine,  Transformation  in  Health  Programme,  Turkey