DOSYA  EDİTÖRÜ’NDEN
MESLEKİ  BAĞIMSIZLIK  VE  MESLEK  ÖRGÜTÜNÜN  ÖZERKLİĞİ
Professional  Independence  and  Autonomy  of  Professional  Organization

Cilt 34, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2019, Sayfa 3-4
Yazar
    Feride  Aksu  TANIK
       Prof.  Dr.,  İzmir  Dayanışma  Akademisi
Yazar
    Osman  ÖZTÜRK
       Dr.,  Toplum  ve  Hekim  Dergisi  Hakem  Kurulu  Üyesi
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Bu  dosya  hekimlerin  mesleki  bağımsızlığının  ve  meslek  örgütünün  özerkliğinin  anlamını  tarihsel  süreç  içinde  ve  güncel  gelişmeler  ışığında
tartışmaktadır.
  This  file  discusses  the  professional  independence  of  physicians  and  autonomy  of  their  organizations  in  historical  perspective  and  in  the  light
of  current  developments.


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
EN: professional  independence,  autonomy  of  professional  organizations,  TMA  (Turkish  Medical  Association)
TR: mesleki  bağımsızlık,  meslek  örgütü  özerkliği,  TTB