Dosya-Derleme
SAĞLIK  REFORMLARI  VE  ESNEK  ÜRETİM  HEKİM  ÖZERKLİĞİNİ  NASIL  ETKİLİYOR?
How  do  Health  Reforms  and  Flexible  Production  Aff  ect  Physician  Autonomy?

Cilt 34, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2019, Sayfa 5-16
Editör
    Onur  HAMZAOĞLU
       Prof.  Dr.,  Kocaeli  Dayanışma  Akademisi  (ORCID  No:  0000-0003-2259-5183)
Yazar
    Özlem  ÖZKAN
       Doç.  Dr.,  Kocaeli  Dayanışma  Akademisi  (ORCID  No:  0000-0003-1063-7489)
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
1980’li  yıllarda  sermaye  sınıfının  kârını  maksimize  etmek  amacıyla  hemen  hemen  eş  zamanlı  olarak  ortaya  çıkan,  esnek  üretim  ve  sağlık  reformları,  sağlık  emek  gücünün  emek  sürecini  yeniden  yapılandırmıştır.  Bu  derleme  makalede,  kapitalist  üretim  tarzının  1980  sonrası
mevcut  sağlık  reformlarıyla  esnek  üretimin  hekim  özerkliğini  nasıl  etkilediği  sorusuna  yanıt  verilmesi  amaçlanmıştır.  Literatürler  ve  araştırma  sonuçları,  1980’li  yıllardan  itibaren  esnek  üretim  ve  sağlık  reformlarının  ikili  etkisine  bağlı  olarak  hekimlerin  klinik,  ekonomik,  sosyal  ve  politik,  özerkliğinin  erozyona  uğradığını  göstermektedir.  Hekimler  bu  erozyonun  en  fazla  klinik  özerklikte  ve  performansa  dayalı
ücretlendirmede  olduğunu  belirtmektedir.  Hekimlerin  özerkliğinin  erozyona  uğramasıyla,  hekimlerin  emek  sürecinde  özgür  ve  bağımsız
karar  vermesi,  harekete  geçmesi,  kendi  kendini  yönetmesi,  kontrolü  elinde  bulundurması  ya  da  inisiyatif  kullanması  imkânsızlaşır.
Geliş  Tarihi    :  08.02.2019
Kabul  Tarihi    :  15.02.2019
  Flexible  production  and  reforms  in  health  emerging  almost  as  synchronized  in  the  1980s  as  ways  of  maximizing  profit  for  the  capitalist  class  restructured  the  process  of  reproduction  of  labour  power  in  health.  The  present  review  article  seeks  to  respond  to  the  question  how  capitalist  mode  of  production  with  its  health  reforms  following  1980  aff  ected  physician’s  autonomy.  The  available  literature  and  studies  suggest  that  starting  from  the  80’ies  clinic,  economic,  social  and  political  autonomy  of  physicians  is  in  erosion  under  the  dual  eff  ect  of  fl  exible  production  and  reforms  in  health.  Physicians  state  that  this  erosion  is  most  palpable  in  clinic  autonomy  and  performance-based  remuneration  system.  With  this  erosion  in  physician’s  autonomy  it  becomes  almost  impossible  for  physicians  to  make  free  and  independent  decisions  in  their  profession,  act  independently,
to  manage  the  profession  autonomously  and  to  keep  control  of  relevant  processes.
Received  :  08.02.2019
  Accepted  :  15.02.2019


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: hekim  özerkliği,  hekim  emeği,  esnek  üretim,  sağlık  reformu,  sağlıkta  dönüşüm  programı
EN: physician  autonomy,  physician’s  labour,  fl  exible  production,  health  reform,  health  transformation  program