Dosya-Derleme
MESLEKLER  ÜZERİNE  KISA  BİR  DENEME
A  Short  Essay  On  Occupations

Cilt 34, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2019, Sayfa 17-25
Yazar
    Yavuz  ÜÇKUYU
       Toplum  ve  Hekim  Dergisi  Hakem  Kurulu  Üyesi  (ORCID  No:  0000-0003-0908-2877)
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Mesleklerin  toplumsal  sistem  içerisindeki  yeri  ve  işlevine  ilişkin  özellikle  sosyoloji  alanında  önemli  tartışmalar  yürütülmektedir.  Bu  makalede  yürütülen  tartışmaların  sermaye  sınıfının  siyasal  hegemonyası  tesisi  sürecindeki  rolü  üzerinde  durulacaktır.  Mesleklere  toplumsal  süreçleri  anlamanın  ve  açıklamanın  temel  öğesi  olarak  yer  vermenin,  sınıftan  kaçış  anlamına  gelerek  kapitalizm  eleştirisine  son  vermeye  uzanacağı
gösterilmeye  çalışılacaktır.
Geliş  Tarihi    :  25.01.2019
Kabul  Tarihi  :  06.02.2019
  There  are  significant  discussions  particularly  in  the  discipline  of  sociology  regarding  the  status  and  functions  of  occupations  in  a  social  system.  The  article  specifically  focuses  on  the  role  of  on-going  debates  in  the  establishment  of  political  hegemony  of  capitalist  class.  It  tries  to  show  that  adopting  occupations  as  the  basic  element  in  understanding  and  explaining  social  processes  will  mean  retreat  from  class  and  eventually  abandoning  the  critique  of  capitalism.
Received  :  25.01.2019
  Accepted  :  06.02.2019


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: meslek,  sınıf,  statü,  profesyonelleşme,  proleterleşme,  orta  sınıf
EN: occupation,  class,  status,  professionalization,  proletarianization,  middle  class