Dosya-Derleme
PROFESYONEL  MESLEKLERDE  BAĞIMSIZLIK  VE  ÖZERKLİK  :  SAĞLIK  TORBA  YASASI  GEREKÇELERİ  KOMİSYON  VE  GENEL  KURUL  TUTANAKLARI  ÇERÇEVESİNDE  DEĞERLENDİRME
Independence  and  Autonomy  in  Professional  Occupations:  An  Evaluation  within  the  Light  of  the  Health  Omnibus  Act’s  Rationale,  the  Commission  and  General  Assembly  Minutes

Cilt 34, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2019, Sayfa 26-37
Yazar
    Kasım  AKBAŞ
       Dr.,  Hukuk  Felsefesi  ve  Sosyolojisi,  Eskişehir  Okulu  (ORCID  No:  0000-0001-6917-578X)
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Sosyal  bir  sorun  tek  bir  açıdan  ele  alınarak  değerlendirilemez.  Politik  kriz  sonuçlarını  her  alanda  ortaya  koyuyor.  Bu  sonuçların  farklı  perspektifl  erden,  farklı  disiplinlerin  kavram  ve  araçlarından  yararlanılarak  tartışılması  gerekiyor.  Politik  krizin  ortaya  çıkardığı  demokrasi  tartışmalarının  uç  verdiği  başlıklardan  biri  meslek  örgütleridir.  Neo-liberal  dönüşümün  etkilediği  profesyonel  meslekler,  otoriterleşmenin
muhatabı  ve  mağdurudurlar.  Profesyonel  meslek  dendiğinde  özetle  üç  ölçütten  söz  edilmektedir:  Özel  bir  uzmanlık  eğitimine  dayalı  yüksek
düzeyde  bilgi,  meslek  örgütüne  üyelik  ve  devlet  iktidarı  karşısında  özerklik.  Özerklik  kavramı,  mesleki  denetim  ve  kontrolün  meslektaşlar
tarafından  yapılmasını;  mesleğe  kabul  ve  meslekten  çıkarılma  esaslarının  meslek  örgütü  tarafından  belirlenmesini  içermektedir.  Son  yıllarda  profesyonel  mesleklere  ve  örgütlerine  yönelik  olarak  çok  özel  bir  devlet  müdahaleciliği  uygulaması  ile  karşı  karşıyayız.  Darbe  girişiminin  de  katkıda  bulunduğu  otoriterleşme  atmosferi  içerisinde,  profesyonel  mesleklerin  demokratik  örgütlülükleri  ve  özerklikleri  ciddi  bir  saldırı  altındadır.  Nitekim  Sağlık  Torba  Yasası’na  eklenen  özel  birkaç  madde  aracılığıyla,  mesleki  özerklik  aşınmasının  yeni  bir  evresine  geçilmiş;
soyut  terör  suçlamaları  ile  hekimlik  meslek  faaliyetinin  sürdürülmesi  engellenmeye  çalışılmıştır.
Geliş  Tarihi  :  24.01.2019
Kabul  Tarihi  :  01.02.2019
  No  social  problem  can  be  taken  and  evaluated  from  a  single  angle.  Political  crisis  manifests  its  outcomes  in  all  spheres.  These  outcomes  need
to  be  discussed  from  various  perspectives,  by  using  concepts  and  tool  from  diff  erent  disciplines.  Professional  organizations  constitute  an  area  where  there  are  debates  on  democracy  stemming  from  the  on-going  political  crisis.  Professional  occupations  aff  ected  by  neo-liberal  transformation
are  the  targets  and  victims  of  rising  authoritarianism.  Roughly,  three  criteria  are  relevant  with  respect  to  any  professional  occupation:  High  level
of  knowledge  based  on  education  and  specialization  in  a  specific  area;  membership  to  relevant  professional  organization;  and  autonomy  from
state  power.  The  concept  of  autonomy  entails  peer  supervision  of  professional  performance  and  the  authority  of  the  professional  organization  concerned  to  decide  on  such  matters  as  admission  to  and  expulsion  from  the  organization.  In  recent  years  we  are  confronted  with  a  quite  special  state  intervention  to  professional  occupations.  In  the  environment  of  rising  authoritarianism  also  triggered  by  the  failed  coup  attempt,  democratic  organizations  and  autonomy  of  professional  occupations  are  under  serious  attacks.  As  a  matter  of  fact,  erosion  in  professional  autonomy  reached  a  new  phase  with  some  special  articles  added  to  the  Omnibus  Law  on  Health  with  attempts  to  restrain  professional  medical  practice  backed  up  by  groundless  accusations  of  “terrorism”.
Received  :  24.01.2019
Accepted  :  01.02.2019


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: profesyonel  meslekler,  meslek  örgütleri,  mesleki  özerklik  ve  bağımsızlık
EN: professional  occupations,  professional  organizations,  professional  autonomy  and  independence