Dosya-Derleme
DÜNYA  TABİPLER  BİRLİĞİ  BELGELERİNDE  MESLEKİ  BAĞIMSIZLIK
Professional  Autonomy  in  World  Medical  Association’s  Policies

Cilt 34, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2019, Sayfa 38-43
Yazar
    M.  Murat  CİVANER
       Prof.  Dr.,  Uludağ  Üniversitesi  Tıp  Fakültesi  Tıp  Tarihi  ve  Etik  AD,  (ORCID  No:  0000-0001-5376-3499)
Yazar
    Feride  Aksu  TANIK
       Prof.  Dr.,  TİHV  Akademi  (ORCID  No:  0000-0003-2617-879)
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Bu  yazıda  Dünya  Tabipler  Birliğinin  çeşitli  tarihlerde  mesleki  bağımsızlığın  çeşitli  boyutlarına  ilişkin  oluşturduğu  tutum  belgeleri  topluca  değerlendirilmekte,  önemli  noktalar  özetlenmektedir.  Bu  derlemede  temel  -diğer  belgelere  kaynaklık  eden-  belgeler  esas  alınmıştır.
Geliş  Tarihi        :  13.02.2019
Kabul  Tarihi    :  18.02.2019
  This  article  reviews  the  World  Medical  Association’s  policies  on  diff  erent  aspects  of  professional  autonomy.  This  review  covers  only  the  fundamental  declarations,  which  has  been  a  source  for  many  others.
Received  :  13.02.2019
Accepted  :  18.02.2019


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: Dünya  Tabipler  Birliği,  hekim,  mesleki  bağımsızlık,  meslek  ahlâkı
EN: World  Medical  Association,  physician,  professional  autonomy,  professional  ethics