Dosya-Derleme
TTB  VE  MESLEKİ  BAĞIMSIZLIK,  MESLEK  ÖRGÜTÜ  BAĞIMSIZLIĞI  MÜCADELESİ
TMA  and  Struggle  for  Professional  Autonomy,  Autonomy  of  the  Professional  Institution

Cilt 34, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2019, Sayfa 52-56
Yazar
    Bayazıt  İLHAN
       TTB  Merkez  Konseyi  2014-2016  dönemi  başkanı  (ORCID  No:  0000-0001-5503-2075)

   
      
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Türk  Tabipleri  Birliği  (TTB)  ekonomik  kaynakları,  yönetimi  ve  denetimi  yönünden  hekimlerin  örgütüdür.  TTB  bir  yandan  hekimliğin  evrensel  ilkeler  doğrultusunda  uygulanıp  geliştirilmesi  için  çalışırken  bir  yandan  da  çağdaş  bir  ulusal  tabip  birliği  olmanın  gereği  olarak  kurumsal  bağımsızlığa  önem  vermektedir.  Hekim  meslek  örgütünün  bağımsızlığının  hekim  bağımsızlığı  ile  yakından  ilişkili  olduğu  açıktır.  Bu  yazıda
TTB’nin  tarihi  boyunca  kurumsal  bağımsızlığı  için  yürüttüğü  çabalar  ve  karşılaştığı  zorluklar  ele  alınmıştır.
Geliş  Tarihi  :  08.02.2019
Kabul  Tarihi:  10.02.2019
  Turkish  Medical  Association  (TMA)  is  an  institution  of  physicians  with  respect  to  financial  resources,  administration  and  inspection.  TMA  pays  attention  to  institutional  independence  as  a  contemporary  national  medical  association  while  working  for  practicing  and  development  of  medicine  in  accordance  with  universal  principals.  It  is  clear  that  autonomy  of  the  medical  association  is  closely  related  to  autonomy  of  the  medical  profession.  In  this  article  eff  orts  of  TMA  on  institutional  independence  and  faced  diff  iculties  are  discussed  throughout  its  history.
Received  :  08.02.2019
Accepted  :  10.02.2019


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: hekim  bağımsızlığı,  meslek  örgütü,  Türk  Tabipleri  Birliği
EN: medical  autonomy,  professional  institution,  Turkish  Medical  Association