Dosya-Derleme
GÜVENLİK  SORUŞTURMASI/  HAKLARDAN  “ARINDIRMA”
Security  Clearance  /  “Cleansing”  of  Rights

Cilt 34, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2019, Sayfa 57-61
Yazar
    Ziynet  ÖZÇELİK
       Avukat,  Türk  Tabipleri  Birliği  Hukuk  Bürosu,  (ORCID  No:  0000-0003-4180-637X)
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Güvenlik  soruşturması  uygulamaları  ile  kişilerin  siyasal  düşünceleri,  toplumsal  ilişkileri,  özel  hayatları,  hakkında  bilgi  toplanmakta;  bu  bilgilere  göre  “olumlu”  bulunmayan  kişilerin  kamu  görevine  girme,  seyahat,  sosyal  yardım,  eğitim  vb.  pek  çok  hakkını  kullanmalarının
önüne  geçilmektedir.  Böylece  ancak  bir  yargı  organı  tarafından  adil  bir  yargılama  sonucu  ulaşılabilecek  “mahkûmiyet”  kararı,  kişilere
bilgi  verilmeden,  savunma  hakkı  tanınmadan,  yürütme  aygıtı  içindeki  kişiler  tarafından,  güvenlik  soruşturması  adı  altında  verilmektedir.
Türkiye’de  15  Temmuz  2016  darbe  girişiminden  sonra  olağanüstü  hal  döneminde  güvenlik  soruşturma  uygulamasında  önemli  değişiklikler
yapılmıştır.  OHAL  sonrasında  bu  uygulamalar  ortadan  kaldırılmamış,  aksine  Anayasa,  ulusal  ve  uluslararası  yargı  kararları  ile  çatışma  içindeki  uygulama  yeni  düzenlemelerle  derinleştirilmiştir.  Bu  kapsamda  2018  Aralık  ayında  kabul  edilen  bir  yasa  ile  güvenlik  soruşturması  aracılığı  ile  hekimlik  mesleği  açısından  “arındırma”  yolu  ile  bir  tür  yeniden  biçimlendirme  politikası  yürürlüğe  konulmuştur.
Geliş  Tarihi  :  15.02.2019
Kabul  Tarihi:  20.02.2019
  Today,  security  clearance  procedures  are  used  to  collect  information  about  persons’  political  convictions,  social  relations  and  private  life,  and
when  this  investigation  turns  out  as  “negative”  persons  concerned  are  denied  their  rights  to  serve  in  public  sector,  travel,  and  to  benefit  from  a  range  of  opportunities  and  services  including  social  assistance  and  education/training.  This  means  the  use  of  security  clearance  as  a  tool  by  those  in  the  executive  to  impose  upon  persons  some  sanctions  that  can  normally  be  decided  only  by  the  judiciary,  and  without  even  notifying  or  taking  the
defence  of  persons  concerned.  Following  the  coup  attempt  of  15  July  2016  in  Turkey,  important  modifications  were  made  in  the  practice  of  security
clearance  during  the  state  of  emergency  regime  (OHAL).  When  OHAL  ended,  these  modifications  were  not  lifted;  to  the  contrary,  the  practice  which
is  in  contrast  with  the  Constitution  and  both  national  and  international  court  decisions  has  been  further  deepened.  In  this  context,  with  a  new  bill  adopted  in  December  2018,  the  dominant  policy  regarding  the  profession  of  medicine  seeks  to  reshape  the  profession  by  “cleansing”  in  which  security  clearance  is  used  as  a  means.
Received  :  15.02.2019
Accepted  :  20.02.2019


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: güvenlik  soruşturması,  hekimlik,  olağanüstü  hâl,  insan  hakları,  arındırma
EN: security  clearance,  profession  of  medicine,  state  of  emergency,  human  rights,  cleansing