Dosya-Derleme
HUKUKLA  BAĞINI  KOPARTAN  İKTİDARIN  TORBA  YASASI
Omnibus  Law  of  a  Ruling  Party  Broken  Apart  From  Law

Cilt 34, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2019, Sayfa 62-66
Yazar
    Mustafa  GÜLER
       Avukat,  Türk  Tabipleri  Birliği  Hukuk  Bürosu  (ORCID  No:  0000-0002-6589-7977)
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Bir  zamanlar  önceliğini  sağlık  hizmetlerinin  niteliğinin  artırılması  ve  erişim  sorunlarının  çözümlenmesine  odaklanmaya  çalışan  Devlet  son
zamanlarda  bundan  daha  fazla,  tekçi  bir  kadrolaşma  çabası  içine  girmiştir.  İktidardaki  anlayışın  dışında  herhangi  bir  şekilde  görüş  açıklayan
kişilerin,  şimdilik  kamu  sağlık  hizmet  sunumundan  ama  esasen  mesleklerinden  uzaklaştırmayı  kendine  hak  gören  bir  anlayışla  karşı  karşıyayız  .  Bu  yazıda  bu  anlayışın  yarattığı  tek  tip  kadrolaşma  ve  nihayet  7151  sayılı  torba  Yasa’daki  akıl  almaz  bir  kuralla  hiç  bir  suçlamayla  karşılaşmamış  hekimlerin  dahi  mesleki  yetkilerinin  kısıtlanması  gayretinin  ortaya  konulması  amaçlanmıştır.
Geliş  Tarihi  :  04.01.2019
Kabul  Tarihi:  16.01.2019
  Once  focusing  on  and  trying  to  improve  quality  in  healthcare  and  solve  problems  of  access,  the  state  has  recently  shifted  to  pursuit  of  a  monolithic  re-structuring  in  health  through  a  spoils  system.  At  present  we  are  confronted  with  an  approach  targeting  to  oust  persons  stating  opinions  that  are  diff  erent  than  those  of  the  ruling  party  from  public  health  delivery  for  the  time  being,  and  eventually  from  the  profession  itself.
The  pursuit  of  monolithic  re-structuring  of  health  staff  explicitely  manifests  itself  in  the  Omnibus  Law  No.  7151  which  preposterously  intends  to  restrict  the  professional  conduct  of  physicians  including  those  who  have  never  faced  any  legal  charge.
Received  :  04.01.2019
Accepted  :  16.01.2019


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: hekimlikten  yasaklama,  kadrolaşma,  güvenlik  soruşturması
EN: banning  the  practice  of  medicine  for  some,  spoils  system,  security  clearance