Dosya  Gözlem  ve  Görüşler
YAPISAL  ŞİDDETİN  MECLİSTE  TEZAHÜRÜ:  TORBA  YASA  GÖRÜŞMELERİ
Manifestation  of  Structural  Violence  in  th  e  Parliament:  Omnibus  Law  Discussions

Cilt 34, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2019, Sayfa 67-69
Yazar
    Necdet  İPEKYÜZ
       Dr.,  HDP  Milletvekili,  TBMM  Sağlık,  Aile,  Çalışma  ve  Sosyal  İşler  Komisyonu  Üyesi
(ORCID  No:  0000-0003-4640-9736)
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Bu  yazıda  Sağlıkla  İlgili  Bazı  Kanun  ve  Kanun  Hükmünde  Kararnamelerde  Değişiklik  Yapılmasına  Dair  Kanun  Teklifi’nin  Genel  Kurul’da  görüşülmesi  ve  yürürlüğe  girmesi  sürecine  ilişkin  izlenimlere  yer  verilmiştir.  Yazı,  Türk  Tabipleri  Birliği’nin  bu  konudaki  görüşleri  çerçevesinde,  süreç  boyunca  yaşanan  usulsüzlükler  ve  AKP’nin  sağlık  politikaları  konusundaki  genel  tutumunu  değerlendirmektedir.  Bu  temelde  katılımcı  demokrasinin  desteklenmesi  ve  halk,  sivil  toplum  ve  seçilmişlerin  ortaklaşa  hareket  etme  gücünün  artırılması  gerekliliği  tartışılmaktadır.
Geliş  Tarihi    :  30.01.2019
Kabul  Tarihi  :  07.02.2019
  This  article  refl  ects  impressions  from  the  process  of  parliamentary  debates  on  the  adoption  of  the  Law  Amending  Some  Legislation  and  Law  Decrees  Related  to  Health  and  its  taking  eff  ect.  Within  the  framework  of  the  opinion  of  Turkish  Medical  Association  on  this  issue,  the  article  addresses  infractions  taking  place  in  the  process  and  the  overall  attitude  of  AKP  in  relation  to  health  policies.  In  this  context  the  article  discusses  the  need  to  support  participatory  democracy  and  to  enhance  the  power  of  people,  civil  society  and  elected  representatives  to  act  jointly.
  Received  :  30.01.2019
  Accepted  :  07.02.2019


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: Kanun  Hükmünde  Kararname,  Türk  Tabipleri  Birliği,  sağlık  politikaları,  AKP
EN: Decree  in  Force  of  Law,  Turkish  Medical  Association,  health  policies,  AKP