Dosya  Gözlem  ve  Görüşler
TORBA  YASA  MECLİS  GÖRÜŞMELERİ  İZLENİMLERİ
Impressions  From  Parliamentary  Discussion  on  Omnibus  Law

Cilt 34, Sayı 1, Ocak-Şubat, 2019, Sayfa 70-74
Yazar
    Ali  ŞEKER
       Dr.,  CHP  İstanbul  Milletvekili;  TBMM  Sağlık,  Aile,  Çalışma  ve  Sosyal  İşler  Komisyonu  Üyesi
(ORCID  No:  0000-0003-4985-996X)
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
30  Ekim  2018  tarihinde  AKP’li  milletvekillerince  Türkiye  Büyük  Millet  Meclisi  Başkanlığı’na  “Sağlıkla  İlgili  Bazı  Kanun  ve  Kanun  Hükmünde
Kararnamelerde  Değişiklik  Yapılması  Hakkında  Kanun  Teklifi”  sunuldu.  Kamuoyuna  “sağlıkta  şiddeti  önleme  yasası”  adıyla  duyurulan  teklif,
hekimler  ve  hekim  adayları  için  getirdiği  çalışma  hakkının  gaspı  yanında,  meslek  örgütleri  olan  Türk  Tabipler  Birliği  (TTB),  Türk  Diş  Hekimleri  Birliği  (TDB)  ve  Türkiye  Eczacılar  Birliği’nin  (TEB)  denetim  ve  düzenleme  yetkilerini  ortadan  kaldıran,  şehir  hastaneleri  yüklenicilerine  damga  vergisi  muafiyeti  getiren,  bakkalların  ve  tekel  bayilerinin  kapanmalarına  yol  açacak  çok  ağır  cezalar  içeren  bir  torba  kanun  teklifiydi.  Kısıtlayıcı  hükümleri  başta  olmak  üzere,  çeşitli  yönleri  ile  yoğun  tartışmalara  yol  açan  teklif,  gerek  Meclis  çatısı  altında  muhalefet  partilerince,  gerekse
de  kamuoyunca  sergilenen  karşı  çıkış  ve  itirazlar  neticesinde,  içeriğinde  çeşitli  değişikliklere  gidilerek  15/11/2018  tarihinde  7151  Kanun  sayısı  ile  yasalaştı.  Ancak  yasalaşan  hâli  ile  de  yasa  halk  sağlığını  ve  toplumsal  uzlaşıyı  zedeleyecek  düzenlemelere  sahiptir.  Özellikle  Kanun’un  5.  maddesi,  hekimler  üzerinde  bir  nevi  “Demokles’in  kılıcı”  işlevi  görecek  ve  muhâlif  görüşleri  cezalandırma  aracı  olarak  kullanılacak  içerikte  bir  düzenlemedir.  Ayrıca,  TTB’nin  mesleki  dayanışma  görevi  doğrultusunda  yasaya  yaklaşıldığında  da,  TTB’nin  üyeleri  ile  olan  organik  bağını  koparmayı  hedefl  eyen  maddelerinin  hem  hekimler  hem  de  sağlık  hizmetinin  temel  yararlanıcıları  olan  vatandaşlar  açısından  ciddi  sakıncalar  doğuracağı  da  açıktır.  Bu  yazı,  söz  konusu  teklifin  sağlık  sistemi,  hekimlik  mesleği  ve  meslek  örgütlerini  kapsayan  yönlerini  incelemek  üzere
kaleme  alınmıştır.
Geliş  Tarihi  :  07.02.2019
Kabul  Tarihi    :  13.02.2019
  On  30  October  2018  AKP  deputies  submitted  a  draft  bill  to  the  Grand  National  Assembly  (TBMM)  on  “Amendment  of  Some  Laws  and  Law
Decrees  Related  to  Health.”  While  the  proposal  was  presented  to  the  public  as  “legislation  to  prevent  violence  in  healthcare”,  it  actually  intended  to
deny  the  right  to  work  to  some  doctors  and  candidate  doctors.  It  was  an  omnibus  draft  bill  abolishing  supervisory  and  regulatory  powers  of  the
Turkish  Medical  Association  (TTB),  Turkish  Dentists  Association  (TDB)  and  Turkish  Association  of  Pharmacists;  granting  stamp  duty  exemption
to  contractors  of  city  hospitals  and  envisaging  heavy  penalties  that  could  lead  to  the  closure  of  groceries  and  kiosks.  With  its  extremely  restrictive
provisions,  the  bill  was  hotly  debated  and  as  a  result  of  strong  opposition  both  in  the  parliament  and  public  opinion  some  modifications  were  made
before  it  was  adopted  on  15  November  2018  as  Law  No.  7151.  However,  in  its  final  form  too,  the  legislation  still  embodies  provisions  that  will  harm
public  health  and  social  reconciliation.  Article  5  in  the  law  in  particular  will  work  as  the  “sword  of  Damocles”  over  doctors  and  can  be  easily  used
to  punish  opposing  opinions  Furthermore,  when  considered  with  respect  to  the  professional  solidarity  mandate  of  the  TTB  it  is  clear  that  articles  targeting  organic  ties  between  the  TTB  and  its  members  will  be  to  the  detriment  of  both  doctors  and  citizens  as  main  beneficiaries  of  healthcare
services.  The  present  article  examines  the  draft  bill  mentioned  with  respect  to  its  implications  on  the  health  system,  profession  of  medicine  and
professional  organizations.
Received  :  07.02.2019
Accepted  :  13.02.2019


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: hekim,  Türk  Tabipleri  Birliği,  Kanun  Hükmünde  Kararname
EN: doctor,  Turkish  Medical  Association  ,  Government  Decree  in  Force  of  Law