Dosya-Derleme
CİNSEL  SUÇ  MAĞDURLARININ  MUAYENELERİNDE  ETİK  YAKLAŞIMLAR  VE  HUKUKİ  SONUÇLARI
Ethical  Approaches  to  The  Examination  of  Victims  of  Sexual  Off  ences  and  Legal  Consequences

Cilt 34, Sayı 2, Mart-Nisan, 2019, Sayfa 93-105
Yazar
    Gürcan  ALTUN
       *Prof.  Dr.,  Trakya  Üniversitesi,  Tıp  Fakültesi,  Adli  Tıp  Anabilim  Dalı,  (ORCID  No:  0000-0002-5505-831X)
Yazar
    Ziynet  ÖZÇELİK
       Av.,  Türk  Tabipleri  Birliği  Hukuk  Bürosu,  (  ORCID  No:  0000-0003-4180-637X)
Yazar
    Deniz  KARACA
       Av.,  Muğla  Barosu,  (ORCID  No:  0000-0001-6159-2319)
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Cinsel  suç  mağdurları,  mahkemeler  ya  da  savcılıklar  tarafından  “suça  ilişkin  kanıt  elde  etmek  amacıyla”  muayene  edilmeleri  için  hekimlere  gönderilebilirler.  Bu  olgularla  karşılaşan  hekimler,  muayene  öncesinde,  mağdurları  yapılacak  muayenenin  amacı,  muayenenin  nasıl  yapılacağı  ve  muayene  sonucunda  elde  edilecek  bulguların  sağlayacağı  hukuki  yarar  konusunda  aydınlatmalıdır.  Muayene  mağdurun  aydınlatılmış  onamı  alındıktan  sonra  yapılmalıdır.  Hekimler,  diğer  hastalarda  olduğu  gibi,  bu  olguların  muayenelerinde  de  mesleki  etik  kurallarına  uymakla  yükümlüdür.  Hekim,  bir  insan  olarak  hastasının  haklarına  sahip  çıktığında  hukuki  soruşturmalarla  yüz  yüze  gelebilir.
Ancak,  hekimlik  değerleri  ile  insan  hakları  hukukunun  örtüştüğü  iyi  hekimlik  uygulamaları  hiçbir  biçimde  suç  oluşturmaz.  Bu  yazıda,  hekimlerin  yargılanıp  beraat  ettiği  iki  olgu  üzerinden,  cinsel  suç  mağdurlarının  muayeneleri  sırasında  hekimlerin  mesleki  tutumlarının  nasıl  olması  gerektiği  tartışılmıştır.
Geliş  Tarihi:  20.02.2019
Kabul  Tarihi:  14.03.2019
  The  victims  of  sexual  assault  may  be  sent  to  physicians  by  the  courts  or  prosecutors  to  be  examined  for  evidence  of  the  crime.  The  physicians
who  are  dealing  with  these  cases  should  inform  the  victims  before  the  examination,  regarding  the  purpose  of  the  examination,  how  the
examination  will  be  carried  out  and  the  findings  to  be  obtained  by  the  examination.  The  examination  should  only  be  performed  after  the  victim’s
informed  written  consent.  As  in  other  patients,  physicians  are  obliged  to  comply  with  the  rules  of  medical  ethics  for  examinations  of  sexual  assault
victims.  A  physician  may  have  to  encounter  judicial  inquiries  when  he/she  claims  the  rights  of  the  case  not  just  as  a  patient,  but  also  as  a  human
being.  However,  good  medical  practices  where  medical  values  are  combined  with  human  rights  law  cannot  constitute  a  crime.  In  this  paper,  ideals
and  how  medical  practices  of  physicians  should  be  in  the  course  of  the  medical  examination  of  sexual  assault  victims  were  reviewed  over  two  cases,
where  physicians  were  sent  for  trial  and  were  acquitted.
Received  :  20.02.2019
Accepted  :  14.03.2019


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: cinsel  suç,  mağdur,  tıbbi  muayene,  etik  yaklaşım,  insan  hakları
EN: sex  crime,  victim,  medical  examination,  ethical  approach,  human  rights