DOSYA/PANEL
MESLEKİ  BAĞIMSIZLIK  VE  BARIŞ  SAVUNUSU
Professional  Independence  and  Defending  Peace

Cilt 34, Sayı 2, Mart-Nisan, 2019, Sayfa 110-119
Konuşmacı
    Feride  AKSU  TANIK
       Yürütücü
Konuşmacı
    Otmar  KLOİBER
       DTB  Genel  Sekreteri
Konuşmacı
    Jacques  de  HALLER
       CPME  Önceki  Dönem  Başkanı
Konuşmacı
    A.  Özdemir  AKTAN
       2012-2014  TTB  Merkez  Konseyi  Başkanı
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Türk  Tabipleri  Birliği’nin  geçtiğimiz  yıl  çok  yerinde  olarak  belirttiği  gibi  savaş  halk  sağlığı  açısından  önemli  bir  tehdittir  ve  bu  husus  Dünya  Tabipleri  Birliği’nin  Silahlı  Çatışmalarla  ilgili  Açıklamasında  da  net  bir  biçimde  belirtilmektedir.  Hekimler  sağlıkla  ilgili  konularda  hastalara  ve  topluma  karşı  sorumludur  ve  bu  konuları  özgürce  ifade  edebilmelidir.  Tıp  mesleği  bağımsız  olmalı  ve  kendi  kendini  yönetmelidir.  Bu  husus  hangi  nedenle  olursa  olsun  güvence  altına  alınmadıkça  halkın  sağlığı  ve  toplumun  ilkeleri  tehdit  altına  girer.  Bu,  binlerce  yıldır  böyledir  ve
kimse  tıp  mesleğinin  öfkesine  neden  olmadan  bu  ilkelere  karşı  çıkamaz.  Bu  yazı,  19  Mart  2109  tarihinde  Ankara’da  gerçekleştirilen  “Mesleki
Bağımsızlık  ve  Barış  Savunusu”  başlıklı  panelin  bant  çözümlemelerini  içermektedir.  Panelin  açılışı  TTB  Başkanı  Dr.  Sinan  Adıyaman  tarafından
yapılmış,  moderatörlüğü  Prof.  Dr.  Feride  Aksu  Tanık  tarafından  yürütülmüştür.  Panele  Dünya  Tabipleri  Birliği  Genel  Sekreteri  Dr.  Otmar  Kloiber,  CPME  önceki  dönem  Başkanı  Dr.  Jacques  de  Haller,  TTB  eski  Başkanı  Prof.  Dr.  Özdemir  Aktan  birlikte  konuşmacı  olarak  katılmışlardır.  Yazıda  ayrıca  konuşma  metinleri  ile  birlikte  konuşmalar  sonrasında  katılımcıların  katkılarına,  sorulara  ve  yanıtlara  yer  verilmiştir.
Geliş  Tarihi:  19.03.2019
Kabul  Tarihi  :  26.04.2019
  As  aptly  put  by  the  Turkish  Medical  Association  last  year,  war  is  an  important  threat  to  public  health  which  is  also  clearly  stressed  in  the  World
Medical  Association  statement  on  armed  confl  icts.  Doctors  have  their  responsibilities  to  patients  and  society  in  issues  related  to  health  and  they
must  be  able  to  state  their  opinion  freely.  The  profession  of  medicine  must  be  independent  and  have  its  autonomy.  Unless  these  are  not  guaranteed
for  any  reason  whatsoever,  public  health  and  relevant  principles  fall  under  threat.  This  is  so  for  thousands  of  years  and  nobody  can  stand  against  these  principles  without  arousing  the  fury  of  the  profession.  This  is  the  decoded  form  of  the  panel  discussion  “Professional  Independence  and  Defending  Peace”  held  in  Ankara  on  19  March  2109.  The  opening  speech  of  the  event  was  delivered  by  TMA  Chair  Sinan  Adıyaman  and  discussion  was  moderated  by  Prof  Dr  Feride  Aksu  Tanık.  The  panellists  were  Dr  Otmar  Kloiber,  Secretary  General  of  World  Medical  Association;  Dr  Jacques
de  Haller,  former  president  of  CPME;  and  Prof  Dr  Özdemir  Aktan,  former  Chair  of  Turkish  Medical  Association.  You  can  also  find  contributions  by
audience,  questions  forwarded  to  panellists  and  their  responses.
Received  :  19.03.2019
Accepted  :  26.04.2019


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: savaş,  ,  halk  sağlığı,  ifade  özgürlüğü,  mesleki  özerklik,  TTB,  hekim  bağımsızlığı,  barış
EN: war,  public  health,  freedom  of  expression,  professional  autonomy,  TMA,  physician  independence,  peace