Bildiri
“GÜNÜMÜZDE  BİLİMSEL  SÜRELİ  YAYINCILIK:  NEDEN?  NASIL?”
”Scientific  Periodicals  in  our  Time:  Why?  How?”
25  Kasım  2018  tarihinde  Ankara’da  gerçekleştirilen  “Toplum  ve  Hekim  40  Yıl  Etkinlikleri  Süreli  Yayıncılık:
Neden?  Nasıl?”  başlıklı  panelde  yapılan  sunumun  yazar  tarafından  yazılı  olarak  iletilmiş  halidir.

Cilt 34, Sayı 2, Mart-Nisan, 2019, Sayfa 125-129
Yazar
    Aylin  ULUŞAHİN
       Prof.  Dr.,  Hacettepe  Üniversitesi  Tıp  Fakültesi  Psikiyatri  Anabilim  Dalı  Emekli  Öğretim  Üyesi
(ORCID  No:  0000-0002-9315-7802)
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Bilimsel  yayıncılıkta  güvenirlik  ve  kalite  denetimi  uzun  yıllar  boyunca  danışman  değerlendirmesine  dayanmıştır.  Ancak  son  yıllarda  yayınlanan  makale  sayısı  çok  artmış,  bilimsel  süreli  dergilerin  büyük  çoğunluğu  az  sayıdaki  büyük  yayıncılık  şirketlerinin  eline  geçmiştir.
Özellikle  tıp  alanında  sağlığın  ticarileşmesiyle  ilaç  endüstrisinin  bilimsel  yayıncılık  üzerindeki  etkisi  artmıştır.  Bütün  bu  nedenler  bilim
çevrelerinde  bilimsel  süreli  yayıncılıkla  ilgili  hoşnutsuzluk  doğurmuştur.  Öte  yandan  internet  çağında  ortaya  çıkan  açık  erişim  yayıncılığı  bazı  sahtekâr  girişimciler  tarafından  kolay  para  kazanmanın  yolu  olarak  görülmüş  ve  “yağmacı  yayıncılar”  olarak  adlandırılan  bu  girişimciler  para  karşılığında  yeterli  danışman  değerlendirmesi  yapılmayan  kalitesiz  hatta  kimilerince  sahte  olarak  nitelendirilen  “bilimsel  yayınların”
artmasına  yol  açmıştır.  Bu  güvensizlik  ortamında  bilimsel  dergilerde  danışman  değerlendirme  sürecinin  daha  şeff  af  olmasına,  bilimsel  yayınlarda  güvenilirlik  ve  kalitenin  arttırılmasına  yönelik  yeni  arayışlar  hız  kazanmıştır.
Geliş  Tarihi:  25.11.2018
Kabul  Tarihi:  27.02.2019
  Reliability  and  quality  control  in  academic  publishing  has  been  depended  on  peer  reviewing  process  for  decades.  Recently  number  of
published  scientific  articles  has  boosted  and  a  limited  number  of  mega  academic  publishers  have  owned  majority  of  academic  periodicals.  In  addition  to  this  medicine  has  been  commercialized  and  the  infl  uence  of  pharmaceutical  industry  on  academic  publication  has  increased.  Scientific  community  was  discontent  with  these  developments.  On  the  other  hand  another  major  problem  became  apparent  in  the  open  access  publication
era.  Fraud  entrepreneurs  called  predatory  publishers  saw  this  as  an  opportunity  to  make  easy  money.  So  called  scientific  articles  published  by
predatory  publishers  without  proper  peer  reviewing  in  exchange  of  money  cause  abundance  of  low  quality  or  fake  scientific  work.  Growing  distrust  of  academic  publishing  has  speeded  up  the  search  for  transparency  of  peer  reviewing  process  in  academic  journals  and  maintaining  reliability  and  better  quality  in  scientific  publication.
Received  :  25.11.2018
Accepted  :  27.02.2019


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: bilimsel  yayıncılık,  danışman  değerlendirmesi,  güvenilirlik
EN: academic  publishing,  peer  review,  reliability