Bildiri
FİKİR  DERGİCİLİĞİNİN  100  YILLIK  SERÜVENİ  ÜZERİNE  KISA  BİR  BAKIŞ
A  Brief  Overview  of  100  Years  of  Intellectual  Periodicals  in
25  Kasım  2018  tarihinde  Ankara’da  gerçekleştirilen  “Toplum  ve  Hekim  40  Yıl  Etkinlikleri  Süreli  Yayıncılık:
Neden?  Nasıl?”  başlıklı  panelde  yapılan  sunumun  yazar  tarafından  yazılı  olarak  iletilmiş  halidir.

Cilt 34, Sayı 2, Mart-Nisan, 2019, Sayfa 130-143
Yazar
    Emir  Ali  TÜRKMEN
       Editör  (ORCID  No:  0000-0001-8282-0050)
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Türkiye’nin  modern  tarihi  boyunca  siyasi  düşüncelerin  tarihsel  serüvenini  izlemek  için  başvurulacak  kaynaklar  arasında  dergiler  özel  bir  önem
taşır.  Söz  konusu  siyasi  akımların  tarih  içindeki  hareketleri  yayımladıkları  dergilerde  çizgilenmiştir.  Bu  makalede  Türkiye  modernleşmesinin
başlangıcından  yakın  zamanlara  değin  yayımlanmış  siyasi  fikir  dergilerinin  belli  başlı  örnekleri  üzerine  odaklanılacak,  bu  dergilerle  merbut  (ilişkin)  siyasal  akımların  serencamı,  çıkardıkları  dergiler  üzerinden  irdelenecektir.  Türkiye’nin  siyasi  tarihinin  önemli  uğraklarını  belirleyen  iklimlerin  fikir  dergileriyle  olan  etkileşimi  yine  bu  yazının  tartışma  konuları  arasındadır.
Geliş  Tarihi    :  20.02.2019
Kabul  Tarihi  :  27.03.2019
  Periodicals  have  their  special  place  in  sources  to  be  referred  in  tracing  the  historical  course  of  political  ideas  throughout  the  modern  history  of
Turkey.  Political  currents  have  their  historical  orientations  finding  refl  ection  in  periodicals  they  published.  The  present  article  focuses  on  politicalintellectual  periodicals  published  from  early  modernization  up  to  more  recent  times  and  examines  the  course  of  political  currents  on  the  basis
of  their  periodicals.  The  article  also  deals  with  interactions  between  political  climate  in  significant  moments  of  political  history  and  intellectual
periodicals.
Received  :  20.02.2019
Accepted  :  27.03.2019


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: dergicilik,  yayımcılık,  fikir  dergiciliği,  Türkiye  sağı,  Türkiye  solu,  Kürt  solu,  Feminizm
EN: periodicals,  publications,  intellectual  periodicals,  Turkish  right,  Turkish  left,  Kurdish  left,  Feminism