TTB  Raporu
ÖZEL  SAĞLIK  SEKTÖRÜNDE  ÇALIŞMA  VE
ÜCRETLENDİRME  BİÇİMLERİ

Forms  of  Employment  and  Remuneration  in  Private  Health  Sector
Türk  Tabipleri  Birliği  Özel  Hekimlik  Kolu  tarafınan  hazırlanmış  2018  yılı  Mayıs  ayında  yayımlanmıştır.
Cilt 34, Sayı 2, Mart-Nisan, 2019, Sayfa 147-160
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Bu  yazıda  TTB  Özel  Hekimlik  Kolu  tarafından  Mayıs  2018’de  yayımlanan  “Özel  Sağlık  Sektöründe  Çalışma  ve  Ücretlendirme  Biçimleri”  başlıklı
doküman  yer  almaktadır.  Dokümanda  hekimlerin  özel  sağlık  sektöründe  çalışma  biçimleri,  istihdam  türleri,  ücretlendirme  biçimleri  incelenmekte,  yaşanan  sorunlar  ve  değerlendirmeler  paylaşılmaktadır.
  This  is  the  document  titled  “Forms  of  Employment  and  Remuneration  in  Private  Health  Sector”  released  in  May  2018  by  the  Private  Medicine  Branch  of  TMA.  The  document  covers  various  issues  including  forms  of  engagement,  employment  and  remuneration  in  private  health  sector  together  with  problems  faced  and  related  assessments.


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: hekim,  çalışma  biçimleri,  özel  sağlık  sektörü,  ücret
EN: physician,  form  of  employment,  private  health  sector,  remuneration