Dosya  Araştırma
KRİZ  İŞSİZLER  VE  ÇALIŞMAK  İSTEDİĞİ  HALDE  İŞSİZ  SAYILMAYANLAR
Crisis  Unemployed  and  the  Uncounted

Cilt 34, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2019, Sayfa 164-175
Yazar
    Seçil  Aysed  BAHÇE
       Doç.  Dr.,  Ankara  Üniv.  Siyasal  Bilgiler  Fakültesi  İktisat  Bölümü  (ORCID  No:  0000-0003-3541-8485)
Yazar
    Emel  MEMİŞ
       Doç.  Dr.,  Ankara  Üniv.  Siyasal  Bilgiler  Fakültesi  İktisat  Bölümü  (ORCID  No:  0000-0002-9087-4726  )
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Kriz  dönemlerinin  emek  piyasasına  etkilerini  anlamak  için,  çalışan  ve  iş  arayanlara  ilişkin  statik  göstergelerin  ötesinde  çalışabilir  nüfusun  farklı  işgücü  durumları  arasındaki  akımlarından  yola  çıkan  dinamik  yaklaşımlar  gerekmektedir.  Resmi  istatistiklere  göre  işsizlik  ile  işgücü  piyasasının  dışında  olma  arasındaki  ayrım  iş  arama  kriterine  dayanır.  Çalışabilir  nüfus,  resmi  istatistiklerden  farklı  olarak  çalışma  yaşamına  yakınlık  derecesiyla  ilintili  dört  farklı  işgücü  durumu  (1.çalışan,  2.işsiz,  3.çalışmak  istediği  halde  iş  aramayan,  4.iktisadi  olarak  ‘aktif’
olmayan)  biçiminde  tanımlanabilir.  Bu  çalışma,  bireyin  bulunduğu  işgücü  durumundan  yola  çıkarak,  resmi  ve  genişletilmiş  işsizlik  oranları
tanımlamayı  ve  bireyin  farklı  işgücü  durumları  arasında  geçiş  olasılıklarını  kriz  yıllarını  içeren  dönem  için  hesaplamayı  amaçlamaktadır.  Elde
edilen  sonuçlar,
  a)  genişletilmiş  işsizlik  oranlarının  resmi  işsizlik  oranlarından  büyük  ölçüde  farklılaştığını,
  b)  sektörler  arası  ve  güvenceli/
güvencesiz  istihdam  arası  geçişlilik  durumunun  kadın  ve  erkeklere  göre  değişik  etkiler  ortaya  koyduğunu  göstermektedir.
Geliş  Tarihi  :  14.04.2019
Kabul  Tarihi  :  04.05.2019
  Understanding  the  impact  of  crises  on  the  labor  market  requires  dynamic  approach  to  the  fl  ows  of  the  potential  labour  force  from  one  state  to  another,  beyond  the  static  indicators  of  workers  and  job  seekers.  According  to  off  icial  statistics,  the  distinction  between  unemployment  and  being  outside  the  labor  market  is  based  on  job  search  criteria.  The  working  age  population,  unlike  its  off  icial  statistics,  can  be  defined  as  four  diff  erent  labor  force  status  (1  employee,  2  unemployed,  3  not  seeking  a  job  yet  ready  to  be  employed,  4  inactive).  This  study  aims  to  define  extended  unemployment  rates  based  on  the  labor  force  status  of  the  individual  and  to  calculate  the  probability  of  transition  between  diff  erent  labor  states  of  the  individual  for  the  period  which  includes  the  years  of  crisis.  The  results  show  that
  a)  the  extended  unemployment  rates  diff  er  greatly  from  the
off  icial  unemployment  rates;
  b)  the  inter-sectoral  and  formal/  precarious  employment  transitions  between  the  men  and  women  show  diff  erent  eff  ects.
Received  :  14.04.2019
Accepted  :  04.05.2019


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: emek  piyasası,  akım  yaklaşımı,  geçiş  olasılıkları,  işsizlik
EN: labor  market,  labor  fl  ows,  transition  possibilities,  unemployment