Dosya-Derleme
KRİZLERİN  TOPLUMSAL  CİNSİYET  BOYUTU  İLE  ANALİZİ
Gender  Analysis  of  Economical  Crisis

Cilt 34, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2019, Sayfa 176-181
Yazar
    Ayşe  Gül  YILGÖR
       Prof.  Dr.,  Finansman,  Kadın  Araştırmaları,  Kültürhane,  Mersin  (ORCID  No:  0000  002  2271  1693)
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Kapitalist  ekonominin  dönemsel  krizleri,  neoliberal  politikalarla  neredeyse  süreklileşen,  bir  ülkeden  diğerine  yayılan  şiddetli  krizlere  dönüştü.
1994  Meksika,  1997  Doğu  Asya,  1998  Rusya,  1994  ve  2001  Türkiye  kaynaklı  krizler  yaşandı.  2007  yılındaki  ABD’de  başlayan  krizin  etkileri  tüm  dünya  ülkelerine  yayıldı  ve  bu  etkiler  hâlen  devam  ediyor.  Kriz  koşullarında  daralan  istihdam,  artan  işsizlik  ve  yoksulluk,  yavaşlayan  ekonomik  büyüme  kadınların  yaşamlarını  daha  olumsuz  etkiler.  Bu  çalışmada  ekonomik,  mali  ve  finansal  krizlerin  kadınları  nasıl  etkilediği
ele  alınacaktır.  Krizlerin  ücretli  kadın  emeğini  nasıl  etkilediği  istihdam,  işten  çıkarılmalar,  çalışma  koşulları  ve  kadın-erkek  ücret  farklılıkları  ele  alınarak  tartışılacaktır.  Ücretsiz,  ev  içi  emeği  krizler  karşısındaki  durumu  ayrıca  değerlendirilecek  ve  neoliberal  dönemle  birlikte  giderek  büyük  bir  tehdit  hâline  gelen  gıda,  su  ve  ekoloji  krizi  kadınlar  açısından  tartışılacaktır.
Geliş  Tarihi    :  10.05.2019
Kabul  Tarihi  :  29.05.2019
  The  periodical  crisis  of  the  capitalist  economy  became  almost  permanent  and  sprawling  from  country  to  country  due  to  neoliberal  policies.We  witnessed  crisis  originating  in  1994  in  Mexico,  in  1997  in  East  Asia,  in  1998  in  Russia  and  in  1994  and  2001in  Turkey.  The  eff  ects  of  the  crisis  emerged  in  the  United  States  in  2007  spread  all  over  the  World  and  are  still  valid.  Declining  employment  levels,  growing  unemployment  and
poverty  and  decelerating  economic  growth  have  been  prejudicial  for  women’s  lives.  This  article  will  elaborate  how  economic,  fiscal  and  financial
crisis  have  aff  ected  women  by  discussing  employment,  discharges,  working  conditions  and  wage  diff  erences  between  men  and  women.  Unpaid  domestic  labour  will  be  separately  discussed.  The  aggravating  crisis  of  food,  water  and  ecology  will  also  be  dealt  with  regards  to  women.
Received  :  10.05.2019
Accepted  :  29.05.2019


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: ekonomik  kriz,  toplumsal  cinsiyetyet  ve  kadın  emeği
EN: economical  crisis,  gender,  female  labour