Dosya-Derleme
EKONOMİK  KRİZİ  TOPLUMSAL  CİNSİYET  BAĞLAMINDAN  OKUMAK:  HANEHALKI  GEÇİNME  STRATEJİLERİ  VE  KADINLAR
Reading  the  Economical  Crisis  from  the  Lens  of  Gender:  Household  Survival  Strategies  and  Women

Cilt 34, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2019, Sayfa 182-186
Yazar
    Ecehan  BALTA
       Dr.,  Siyaset  Bilimi,  Araştırmacı  (ORCID  No:0000-0001-9572-5896)
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Kadınların  krizden  nasıl  etkilendiği  sorusu,  genellikle  işgücü  piyasası  bağlamında  cevaplanmaktadır.  Kadınların  daha  fazla  işsiz  kaldığı,  daha
güvencesiz,  daha  esnek  işlerde  çalışmaya  mahkûm  edildiğinin  altı  çizilmektedir.  Bu  yaklaşım  doğru,  ancak  eksiktir.  Hane  içinde  çalışan  kadınlar,  örneğin  bakım  emeği  bağlamında  kriz  nedeniyle  çok  ciddi  yaralar  almaktadır.  Krizin  genel  olarak  ev  içi  erkek  şiddetini  artırması,
krizi  aşmak  için  uygulanan  kemer  sıkma  önlemlerine  eşlik  eden  genellikle  baskıcı  politikaların  kadınların  hareket  kapasitesini  azaltması,  baskıcılığın  muhafazakârlık  biçimini  aldığı  çoğu  durumda  beden  ve  nüfus  politikalarındaki  dönüşümün  kadının  kendi  bedeni  üzerindeki  kontrolünün  azalması  gibi  çok  sayıda  başka  alanda  etkiden  söz  etmek  mümkündür.  Bu  yazı  tüm  bu  alanlara  dair  her  argümanı  dile  getirme  iddiasında  olamaz,  ancak  bu  konuda  bir  ufuk  turu  yapıp  farklı  ilişkisel  bağlamları  göstermeye  çalışmaktadır.  Bu  kapsamda,  kadınların  işgücü  piyasası  içindeki  kırılganlığının  yanı  sıra,  aile  emeği  açısından  krizin  kadınlar  üzerindeki  etkisinin  değerlendirilmesi,  ekolojik  kriz  adı  altında  genelleyebileceğimiz  gıda,  su  ve  iklim  krizinin  kadınlara  etkisi  ve  baskıcı  beden  ve  nüfus  politikaları  konularına  değinecektir.
Geliş  Tarihi    :  11.05.2019
Kabul  Tarihi  :  31.05.2019
  The  question  of  how  women  are  aff  ected  by  the  crisis  is  often  answered  in  the  context  of  the  labor  market.  Women  are  more  unemployed  compared  to  pre-crisis,  and  condemned  to  work  in  more  precarious,  more  fl  exible  jobs.  This  approach  is  correct,  but  lacking.  Women  who  work  in  the  household,  for  example,  receive  serious  injuries  due  to  the  crisis  in  the  context  of  care  labor.  In  general,  the  crisis  generally  increases  domestic  violence  against  women,  often  decreases  the  capacity  of  women  to  oppose  the  austerity  policies,  and  in  many  cases  where  the  repression  takes
the  form  of  conservatism;  it  is  possible  to.  This  article  does  not  claim  to  mention  every  argument  about  all  these  fields,  but  tries  to  show  diff  erent  relational  contexts.  In  this  regard,  in  addition  to  the  fragility  of  women  in  the  labor  market,  evaluating  the  impact  of  the  crisis  on  women  in  terms  of  family  labor,  the  impact  of  food,  water  and  climate  crisis  on  women,  which  we  can  generalize  under  the  name  of  ecological  crisis,  and  oppressive  body  and  population  policies  will  be  discussed.
Received  :  11.05.2019
Accepted  :  31.05.2019


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: toplumsal  cinsiyet,  ekonomik  kriz,  hanehalkı  geçinme  stratejileri,  istihdamda  kadın.
EN: gender,  economical  crisis,  household  survival  strategies,  women  in  workforce