Dosya-Derleme
GÖÇ  PREKARYALAŞMA  VE  KADIN  EMEĞİ:
TÜRKİYE’DE  SURİYELİ  KADINLARIN  MEVSİMLİK  TARIMSAL  ÜRETİMDEKİ  YERİ

Migration  Precarisation  and  Women’s  Labour:
The  Role  of  Syrian  Women  in  Turkey’s  Seasonal  Agricultural  Work


Cilt 34, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2019, Sayfa 187-197
Yazar
    Saniye  DEDEOĞLU
       Prof.  Dr.,  Muğla  Sıtkı  Koçman  Üniversitesi,  Çalışma  Ekonomisi  ve  Endüstri  İlişkileri  Bölümü
(Orcid  No:  0000  2174-3076)
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Bu  makalenin  amacı  Türkiye’de  geçici  sığınma  statüsü  ile  bulunan  Suriyelilerin  mevsimlik  tarımsal  üretimdeki  konumlarını  inceleyerek,  göç,  prekaryalaşma  ve  kadın  emeği  arasındaki  ilişkiye  odaklanmaktadır.  Türkiye’de  sayıları  3,4  milyonu  bulan  Suriyeli,  işgücü  piyasasında  prekaryalaşma  eğilimlerini  arttırırken,  göç  süreci  ile  beraber  göçmen  kadınlar,  Suriyeli  hanelerin  yaşam  mücadelesine  önemli  bir  katkı  sağlarken  aynı  zamanda  da  Türkiye’de  ticari  tarımsal  üretimin  gerçekleşmesi  için  ucuz  ve  kolay  kontrol  edilebilir  emek  arz  etmektedir.
Kadınların  güvenceden  yoksun  ve  zorlu  çalışma  koşulları  içeren  tarımsal  üretime  tarım  işçileri  olarak  dâhil  olması,  göç  sürecinin  kadın  emeğinin  prekaryalaştırması  ile  sonuçlanmaktadır.  Göçmen  kadın  emeğinin  prekaryalaşması  sadece  kadınların  tarımsal  üretime  katılması  ile  sınırlı  kalmamakta  kadın  emeğinin  ücretsiz  ev  içi  hizmetlerde  kullanımını  da  artmaktadır.  Bu  süreç  kadın  emeği  üzerine  olan  baskıyı  arttırmakta,  kadınlar  hem  üretim  hem  de  yeniden  üretim  faaliyetlerine  daha  uzun  saatler  çalışır  hâle  gelmektedir.  Bunun  yanı  sıra,  göç  ve  prekaryalaşma  kadın  emeği  üzerine  artan  ataerkil  kontrol  anlamına  da  gelmektedir,  makale  boyunca  tartışılacağı  kadın  emeği  üzerinde
ataerkil  baskı  ve  kontrol  en  yoğun  olarak  genç  kız  çocukları  üzerinde  gerçekleşmektedir.
Geliş  Tarihi  :  11.04.2019
Kabul  Tarihi    :  17.05.2019
  The  purpose  of  this  article  is  to  examine  the  role  of  Syrian  workers,  under  temporary  protection  status  in  Turkey,  play  in  the  seasonal  agricultural
work  by  focusing  on  the  the  relationship  between  migration,  women’s  labor  and  precarisation.  Around  3,4  million  of  Syrians  have  been  leading  to  further  precarisation  trend  in  the  Turkish  labour  market.  and  refugee  women’s  work  and  labour  play  an  important  role  in  the  survival  strategies  of  migrant  families  in  Turkey.  Syrian  women  not  only  make  an  important  contribution  to  the  struggle  for  survival  but  also  deploy  a  cheap  and  easyto-control  labour  source  for  the  realization  of  commercial  agricultural  production  in  Turkey.  Refugee  women’s  work  in  the  seasonal  agricultural
production  that  involves  hars  and  insecure  working  conditions  pays  a  path  for  further  precarisation  of  women’s  work  in  Turkey.  The  precarisation
of  migrant  women’s  labor  is  not  the  result  of  women’s  participation  in  agricultural  production,  but  is  also  supported  by  the  use  of  women’s  labor
in  unpaid  domestic  work.  This  process  increases  the  pressure  on  women’s  paid  and  unpaid  labour  and  women  end  up  with  working  longer  hours
in  both  production  and  reproduction  activities.  In  addition,  migration  process  and  precarisation  hand  in  hand  also  mean  an  increased  patriarchal
control  over  women’s  labor,  and  this  patriarchal  suppression  and  control  over  women’s  labor  will  be  discussed  throughout  the  article.
Received  :  11.04.2019
Accepted  :  17.05.2019


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: toplumsal  cinsiyet,  göç,  prekarya,  tarım,  Suriyeli  mülteciler
EN: gender,  migration,  precariat,  agriculture,  Syrian  refugees