Dosya-Derleme
EKONOMİK  KRİZİN  VE  SENDİKALARIN  CİNSİYETİ
Gender  of  Economic  Crisis  and  Trade  Unions

Cilt 34, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2019, Sayfa 198-202
Yazar
    Necla  AKGÖKÇE
       Feminist  Gazeteci  -  Yazar  (ORCID  No:  0000  0001  5807  094x)
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Ekonomik  krizler  cinsiyet  açısından  nötr  olgular  değildir.  Kadınlar  ve  erkekler  krizlerden  farklı  biçimde  etkilenmektedirler.  Kadınlar  ücretli
çalışma  dışında  ev  içlerinde  de  ücretsiz  çalıştıkları  için,  krizin  kadın  açısından  bütüncül  bir  tahlili  bu  iki  emek  biçimini  de  içine  almak  zorundadır.  İşçi  sendikaları  da  kadınların  ücretli  işgücünü  örgütleyen  yapılar  olarak  kadın  üyeler  açısından  krizi  değerlendirip  politikalar  üretirken  kadın  emeğinin  özelliklerini  hesaba  katmak  zorundadır.  Batı  sendikalarında  kriz  deneyimlerinde  toplumsal  cinsiyet  açısından
sektör  raporları  tutulup  buna  göre  politikalar  geliştirilirken  Türkiye  konfederasyonları  bu  konuda  politikasızlığı  tercih  ediyorlar.
Geliş  Tarihi    :  13.05.2019
Kabul  Tarihi  :  29.05.2019
  Economic  crises  are  not  gender  neutral  facts.  By  these  facts,  women  and  men  are  aff  ected  in  diff  erent  ways.  As  women  work  unpaid  in  household
in  addition  to  their  paid  labor  outside  the  house,  a  holistic  analysis  of  crisis  from  women’s  perspective  has  to  include  these  two  diff  erent  forms
of  labor.  Trade  unions,  as  structures  that  organize  women’s  paid  labor,  have  to  take  pecularities  of  woman’s  labor  into  consideration  when  they  analyse  the  crisis  and  produce  policies.  As  western  trade  unions  write  sectoral  reports  about  experiences  of  crisis  from  gender  perspective,  Turkish  confederations  prefer  unpolicy  concerning  this  subject.
Received  :  13.05.2019
Accepted  :  29.05.2019


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: ekonomik  kriz,  toplumsal  cinsiyet,  ücretli-  ücretsiz  emek,  sendikalar
EN: gender,  trade-unions,  economic  crisis,  uunpaid  labor,  paid  labor