Dosya-Derleme
EKONOMİK  KRİZİN  KADINLARIN  SAĞLIK    HİZMETİNE  ERİŞİMİNE  ETKİLERİ
The  Eff  ects  of  Economic  Crisis  on  Women’s  Access  to  Health  Service

Cilt 34, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2019, Sayfa 203-210
Yazar
    Meltem  ÇİÇEKLİOĞLU
       Prof.  Dr.,  Ege  Üniversitesi  Tıp  Fakültesi  Halk  Sağlığı  AD.  (ORCID  No:  0000-0002-7059-7573)
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Kapitalist  üretim  sürecinin  yarattığı  krizler  yalnızca  ekonomik  hayatı  değil,  siyasal  ve  toplumsal  kurumları  etkilemektedir.  Emeğin  yeniden
üretimini  sağlayan  sosyal  güvenlik,  sağlık  hizmeti  ve  eğitim  gibi  kurumsal  yapılarda  meydana  gelen  dönüşüm,  yoksullar  ve  kadınlar  açsından  krizlerin  etkisini  daha  da  ağırlaştırmaktadır.  Kriz  dönemlerinde  kamusal  alanda  sağlık  ve  sosyal  güvenlik  gibi  hizmetlerde  yapılan
kısıtlamalar,  kadınların  sağlık  hizmetlerinden  yararlanmasını  zorlaştırmış,  ayrıca  hane  içindeki  çocuk,  yaşlı  ve  hastalar  için  harcadıkları  bakım
emeği  yükünü  artırmıştır.  Küresel  ekonomik  krizlerin  kadınların  sağlık  hizmetlerine  erişimi  üzerindeki  etkisini  toplumsal  cinsiyet  rolleri  açısından  değerlendiren  bu  çalışmada,  üreme  rolleri  nedeniyle  daha  fazla  sağlık  ihtiyacı  olan  kadınların  aynı  zamanda  kaynaklar  üzerindeki  kontrol  ve/veya  karar  verme  süreçlerindeki  dezavantajları  açısından  sağlık  hizmetlerine  erişim  düzeyleri  değerlendirilmiştir.  Ayrıca,  krizin
kadınların  sağlık  hizmetine  erişimindeki  etkileri  örneklerle  açıklanmıştır.
Geliş  Tarihi    :  17.05.2019
Kabul  Tarihi:  31.05.2019
  The  crises  created  by  the  capitalist  production  process  aff  ect  not  only  economic  life  but  also  political  and  social  institutions.  The  transformation
of  institutional  structures  such  as  social  security,  health  service  and  education,  which  provide  the  reproduction  of  labor,  further  aggravates  the  impact  of  crises  for  the  poor  and  women.  Restrictions  on  services  such  as  health  and  social  security  in  the  public  sphere  have  made  it  diff  icult  for  women  to  benefit  from  health  services  and  also  increased  the  burden  of  care  work  for  children,  elderly  and  patients  in  the  household.  In  this  study,
which  evaluates  the  impact  of  global  economic  crises  on  women’s  access  to  health  services,  the  level  of  access  to  health  services  in  terms  of  the
disadvantages  of  control  and  /  or  decision-making  on  the  resources  of  women  who  are  in  need  of  more  health  because  of  their  reproductive  roles
have  been  evaluated.  In  addition,  the  eff  ects  of  the  crisis  on  women’s  access  to  health  care  are  explained  with  examples.
Received  :  17.05.2019
Accepted  :  31.05.2019


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: kriz,  sağlık  hizmetlerine  erişim,  toplumsal  cinsiyet
EN: crises,  access  to  health  services,  gender