Dosya-Derleme
EKONOMİK  KRİZİN  CİNSEL  SAĞLIK  VE    ÜREME  SAĞLIĞINA  ETKİLERİ
The  Eff  ects  of  Economic  Crisis  on  Sexual  and  Reproductive  Health

Cilt 34, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2019, Sayfa 218-223
Yazar
    Zeynep  Sedef  VAROL
       Tıp  doktoru,  Doktora  öğrencisi,  Aristoteles  Üniversitesi  Tıp  Fakültesi  Sosyal  Tıp  ve  Hijyen  Temel
Sağlık  Hizmetleri  Laboratuarı,  Selanik.  (ORCID  No:  0000-0002-6724-1488)
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Son  30  yıllık  neoliberal  küreselleşmenin  sonucu  olan,  bölgesel  ve  küresel  ölçekte  belli  periyotlarda  farklı  coğrafyaları  etkileyen  finansal  ekonomik  kriz  dönemlerinin  kadının  cinsel  ve  üreme  sağlığına  etkileri  uzun  yıllardır  tartışılmakta  olan  bir  konudur.  Bu  makalede  1990’lardan  bugüne  dünyanın  farklı  bölgelerinde  yaşanan  ekonomik  krizlerin  cinsel  sağlık  ve  üreme  sağlığı  üzerine  etkileri  temel  üreme  sağlığı
parametreleri  üzerinden  değerlendirilmiştir.
Geliş  Tarihi    :  11.04.2019
Kabul  Tarihi  :  22.05.2019
  The  eff  ects  of  financial  crisis  on  women’s  sexual  and  reproductive  health,  which  are  the  result  of  the  last  30  years  of  neoliberal  globalization  and
which  aff  ect  diff  erent  countries  at  diff  erent  periods  on  a  regional  and  global  scale,  have  been  discussed  for  many  years.  In  this  article,  the  eff  ects  of
the  economic  crises  in  the  diff  erent  regions  of  the  world  since  the  1990s,  on  sexual  and  reproductive  health  have  been  evaluated  due  to  the  basic
reproductive  health  parameters.
Received  :  11.04.2019
/  Accepted  :  22.05.2019


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: ekonomik  kriz,  üreme  sağlığı,  cinsel  sağlık
EN: economical  crisis,  reproductive  health,  sexual  health