Dosya-Derleme
EKONOMİK  KRİZLERİN  KADIN  RUH  SAĞLIĞINA  ETKİLERİ
The  Eff  ects  of  Economic  crisis  on  Women’s  Mental  Health

Cilt 34, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2019, Sayfa 224-228
Yazar
    Banu  ASLANTAŞ  ERTEKİN
       Psikiyatri  Uzmanı/  Serbest  Hekim  (ORCID  No:  0000-0001-5502-1309)
Yazar
    Zerrin  OĞLAĞU
       Psikiyatri  Uzmanı/  Serbest  Hekim  (ORCID  No:  0000-0002-4279-8378)
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Dünya  Sağlık  Örgütü’ne  göre  ekonomik  kriz,  sağlığın  sosyal  belirleyicilerini  olumsuz  olarak  etkiler  ve  sağlığı  tehdit  eden  bir  etken  hâline  gelir.  Toplumsal  olaylar,  krizler  ve  travmatik  yaşantıların  öncelikli  olarak  dezavantajlı  grupları  etkilediği,  bu  bağlamda  ekonomik  krizlerden  de  en  çok  etkilenen  grupların  kadınlar,  çocuklar,  yaşlılar  ve  azınlık  grupları  olduğu  bilinmektedir.  Ekonomik  krizler  sonucunda  artan  işsizlik
ve  yoksulluğun  beden  sağlığı  üzerinde  olduğu  kadar,  ruh  sağlığı  üzerinde  de  olumsuz  sonuçları  vardır.  Dahası  ekonomik  sorunlar  nedeniyle
sağlık  harcamalarının  kısıtlanması  sonucunda,  ruhsal  hastalıklara  yönelik  etkin  ve  uygun  tedaviye  erişim  de  sınırlı  hâle  gelmektedir.  Sosyoekonomik  etkenler  ile  özellikle  majör  depresyon,  anksiyete  bozuklukları,  alkol-madde  kullanım  bozuklukları  ve  intihar  başta  olmak  üzere  birçok  ruhsal  bozukluk  arasında  ilişki  mevcuttur.  Bu  yazıda  ekonomik  krizlerin  genelde  ruh  sağlığına,  özelde  ise  kadın  ruh  sağlığına
etkilerinin  tartışılması  amaçlanmaktadır
Geliş  Tarihi:  18.04.2019
Kabul  Tarihi  :  29.04.2019
  According  to  World  Health  Organization,  economic  crisis  negatively  aff  ects  social  determinants  of  health  and  becomes  a  factor  that  threatens
health.  Public  issues,  crises  and  traumatic  experiences  primarily  aff  ect  the  more  disadvantageous  groups.  Therefore  women,  children,  the  elderly
and  members  of  the  minority  groups  are  the  most  aff  ected  groups  by  the  economic  crises.  Increased  rates  of  unemployment  and  poverty  have
negative  eff  ects  on  both  physical  and  mental  health.  In  addition,  limitations  on  health  expenditure  due  to  economic  problems  may  also  limit  access
to  eff  ective  and  appropriate  treatment  for  mental  disorders.  Socioeconomic  factors  are  associated  with  many  mental  disorders,  especially  major
depression,  anxiety  disorders,  alcohol-substance  use  disorders  and  suicide.  In  this  review,  we  aim  to  discuss  the  eff  ects  of  economic  crises  on  mental  health  in  general,  and  on  women’s  mental  health  in  particular.
Received  :  18.04.2019
Accepted  :  29.04.2019


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: ekonomik  kriz,  ruh  sağlığı,  kadın,  işsizlik
EN: economic  crisis,  mental  health,  women,  unemployment