Dosya-Derleme
EKONOMİK  KRİZ/KRİZLER  VE  LGBTİQ+  BİREYLER
Economic  Crisis/Crises  and  LGBTIQ+  Individuals

Cilt 34, Sayı 3, Mayıs-Haziran, 2019, Sayfa 229-240
Yazar
    Filiz  AK
       Öğr.  Gör.  Dr.,  MD,  MPA,  AÜTF  Aile  Hekimliği  AD.  (ORCID  No:  0000-0003-0382-039X)
 
Bu dosya indirilemez.
 

Özet   Summary
Ekonomik  krizin  lezbiyen,  gey,  biseksüel,  transgender,  interseks,  queer+  (LGBTİQ+)  bireylere  etkisini  araştırmak  amacıyla  yola  çıkan  bu  çalışma;  salt  2008’den  günümüze  değin  dünyada  ve  Türkiye’de  olagelen  finansal  krizlerin  topluma  ve  dezavantajlı  gruplara  etkisini  kaleme  almak  yerine,  dünyadaki  ekonomik-politik  dinamikleri  birlikte  gözden  geçirmiştir.  Bunların  Türkiye’ye  eşzamanlı  etkileri/Türkiye’ye  özgü
özellikleri  özetlenmeye  çalışılmış;  arka  plandaki  ekonomik-politik  sistemin  üzerinde  gelişen  krizlerin,  toplumsal  dinamiklerle  etkileşimi,
kendi  bağlamındaki  sosyal  politikaları  ve  toplumu  nasıl  etkilediği  kronolojisi  içinde  ele  alınmıştır.  Söz  konusu  ekonomik  politik  süreçlerden
ayrı  incelenemeyecek  olan  LGBTİQ+  görünürlüğü  ve  hareketi,  bu  kronolojideki  yerine  oturtulmuş;  ardından  kapitalizmin  krizlerinin
toplumdaki  diğer  dinamiklere  etkisinden  farklı  olarak  LGBTİQ+  bireylere  özgü  ne  tür  ek  sorunlar  yarattığına  yanıt  aranmıştır.
Geliş  Tarihi  :  07.04.2019
Kabul  Tarihi  :  02.05.2019
  The  present  study  set  sout  to  investigate  the  eff  ects  of  economic  crisis  on  lesbian,  gay,  bisexual,  transgender,  intersex,  queer+  (LGBTIQ+)
individuals.  Instead  of  focusing  exclusively  on  the  eff  ects  on  societies  and  disadvantaged  groups  of  financial  crises  going  on  in  the  world
including  Turkey,  the  study  addresses  worldwide  economic  and  political  dynamics  together.  Simultaneous  and  Turkey-specific  eff  ects  of  crises  are
summarized  while  the  interaction  of  crises  emerging  upon  the  underlying  economic-political  system  with  social  dynamics  and  how  crises  aff  ect
associated  social  policies  and  societies  are  addressed  chronologically.  The  LGBTIQ+  visibility  and  movement  that  cannot  be  abstracted  from  related
economic  and  political  processes  are  located  in  its  place  in  this  chronology  and  answers  are  sought  to  the  question  what  additional  problems  that
crises  of  capitalism  pose  for  LGBTIQ+  individuals  as  distinct  from  their  eff  ect  on  other  social  dynamics.
Received  :  07.04.2019
Accepted  :  02.05.2019


Anahtar  Sözcükler  /  Keywords
TR: ekonomik  kriz,  LGBTİQ+
EN: economic  crisis  ,  LGBTIQ+